โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุพราชศิลปิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายณัฐพล​ นันโท
สถานที่เรียน :  อาคาร​ 6 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:15:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50645
 นางสาวดากานดา    พูลผล
4/11  
2 50211
 นางสาวทิพธัญญา    กุลาตี
4/12  
3 50218
 นางสาวลลนา    ทันตะละ
4/12  
4 48384
 นางสาวพรหมพร    เรือนวงค์
6/14  
5 48419
 นางสาวนงนภัส    ศรีสงคราม
6/14  
6 48422
 นางสาวญาโณทัย    วรายุ
6/14  
7 48438
 นายทิชานนท์    หงษ์ประเสริฐ
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน