โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักอ่าน      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : นางอำพรรณ ใจแน่น
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:38:38 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50968
 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์    หรรษา
3/4  
2 51428
 เด็กหญิงปพิชญา    อุ่นละออ
3/4  
3 51584
 เด็กหญิงสุพิชญา    พลยา
3/4  
4 51272
 เด็กหญิงณัฐพร    บุญมี
3/9  
5 51663
 เด็กหญิงสาวรักษ์    เลาว้าง
3/9  
6 51222
 เด็กชายนพศิลป์    คุ้มโต
3/11  
7 51291
 นายนาธาน    ฐานวิเศษ
3/12  
8 52652
 เด็กหญิงปุญณศิรินทร์    กาวิโล
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน