โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Learn English with TikTok      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกรรณิกา เกตุบุญเรือง
สถานที่เรียน :  อาคาร 3 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:25:27 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50263
 นายสรรพสิน    ศรีกุณะ
4/10  
2 53281
 นางสาวชลธิชา    อินแสง
4/15  
3 53264
 นางสาวณัฐธิดา    นิติรัช
4/15  
4 50112
 นายพสิษฐ์    จรัสรัตนมงคล
4/15  
5 49862
 นางสาวอรไท    บูรณชัย
4/14  
6 53311
 นายธีรภัทร    พุทธโยธา
4/12  
7 53288
 นางสาวณัฐธัญ    แวน เอดดิแคม โบกาต์ท
4/12  
8 53238
 นางสาวสตรีรัตน์    แสวงผล
4/12  
9 53234
 นายกฤติพงศ์    วณีสอน
4/12  
10 50027
 นายภูริรัช    พงษ์พันธ์
4/11  
11 50226
 นายดนุนันท์    โพธิ์มาตร
4/11  
12 50826
 นายชลัมพล    กลิ่นโลกัย
4/11  
13 49254
 นางสาวพิมชญา    อินชัย
4/12  
14 50254
 นางสาวโศรดาพร    วงศ์วาร
4/12  
15 52302
 นายสุวันยะกิตต์    ไชยราช
5/12  
16 52317
 นางสาวต้นข้าว    แซ่อึ้ง
5/12  
17 52328
 นางสาวธัญชนก    หมื่นคำ
5/12  
18 52338
 นางสาวรัตติยา    ระทอ
5/12  
19 52434
 นางสาวณริสสา    ทองใส
5/12  
20 52445
 นายชัยยันต์    คำใจเที่ยง
5/12  
21 52453
 นางสาวโยษิตา    ทองขาว
5/12  
22 52454
 นางสาวนาษิมา    วังษา
5/12  
23 52463
 นางสาวพุธิตา    ทยานุกูล
5/12  
24 49734
 นางสาวสุชานันท์    วงค์แสงรัตน์
5/14  
25 52301
 นางสาวสุภาพร    อัมพรวิจิตร
5/12  
26 49548
 นายภาวัต    เปรมเสมานนท์
5/12  
27 49195
 นางสาวกัลยรัตน์    สุรินทร์ต๊ะ
5/4  
28 49847
 นายณัฐดนัย    ยงสุวรรณวงศ์
5/4  
29 49240
 นางสาวณิชาปวีณ์    วงศ์สวย
5/10  
30 52354
 นางสาวจิรัชญา    มาศิริ
5/10  
31 52371
 นางสาววรันธร    ลุนละวัน
5/10  
32 52387
 นางสาวกิตติวรรณ    เลขาวิจิตร์
5/10  
33 52436
 นางสาวสุชัญสินี    ตนสิงห์
5/10  
34 52472
 นางสาวณัชชานันท์    มังกรณ์
5/10  
35 49227
 นางสาวมธุรดา    คำลือ
5/12  
36 49278
 นายสรอรรจน์    วิริยสกุลกาล
5/12  
37 49744
 นางสาวพรลภัส    นรินทร์
5/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 37 คน