โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สนุกกับชีววิทยา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นางมนฤดี ธรรมสอน
สถานที่เรียน :  ตึก10 ข้างห้องเกียรติยศ วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:13:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52366
 นางสาวนวกมล    ไชยมูล
5/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1 คน