โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูไพริน นันทะเสน, ครูสุวัฒน์ บุญเคลือบ+
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส 236 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:55:56 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50029
 นางสาวชญาดา    ปัญญาเมืองใจ
4/13  
2 53284
 นางสาวแผ่นพร    เชี่ยวพละกุลชน
4/13  
3 53269
 นางสาวกนิษฐา    จันตาธรรม
4/13  
4 53243
 นางสาวภาษิตา    คำยนต์
4/13  
5 53169
 นางสาวนิราภร    คำมณีเลิศ
4/13  
6 52825
 นางสาวนริศษา    ซิบะ
4/13  
7 50905
 นางสาวภัณฑิลา    จำภูวรรณ
4/13  
8 50709
 นางสาวศรีรัตน์    สวนหมาก
4/13  
9 50627
 นางสาวจิตวรรณ    จองแหลง
4/13  
10 50075
 นายพศิน    สุริยะ
4/13  
11 50251
 นางสาวภัทรสรณ์    คำแปง
4/13  
12 50343
 นายนิติศักย์    ต่อกัน
4/13  
13 50445
 นางสาวภทรพรรณ    บุญเกตุ
4/13  
14 50456
 นางสาวปิ่นมนัส    เจริญศรีคีรีชัย
4/13  
15 50611
 นางสาววรัชยา    สมณา
4/13  
16 52493
 นางสาวเขมิสรา    ผาภูมิ
5/13  
17 52384
 นางสาวจุฑารัตน์    ปัญญาทะ
5/13  
18 52321
 นางสาวชลธิชา    ทองหล่อ
5/13  
19 51924
 นางสาวพรสิรินทร์    ประพาน
5/13  
20 49848
 นายพีรพงษ์    เตชะ
5/13  
21 49697
 นางสาวชฎาพร    วรรณะ
5/13  
22 49328
 นางสาวศิริโสภา    คำกันทา
5/13  
23 49305
 นางสาววิชญาดา    บุษดี
5/13  
24 49252
 นายนันทพัทธ์    ปั้นประณต
5/13  
25 49169
 นางสาวอัยนาอ์    แม่ปุน
5/13  
26 48383
 นายธนากร    โพธิคำมา
6/13  
27 51387
 นางสาวณัฐนรี    รัตนคีรี
6/13  
28 51401
 นายจักรพัฒน์    พุดหน่อย
6/13  
29 51605
 นางสาวปรินทร์ปินัท    เชิดชูชวลิต
6/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 29 คน