โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดนตรีไทย-พื้นเมือง      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูเศวต รัตนเจริญมิตร
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีไทย ชั้น 2 อาคาร6 (ตึกพัชระ) วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:28:26 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52617
 เด็กหญิงพิชญาภัค    คำตุ้ย
1/1  
2 53005
 เด็กชายรัชฏากรณ์    จักรปัญญา
1/3  
3 52876
 เด็กชายเตชินท์    มาลีเศษ
1/4  
4 52913
 เด็กหญิงณชวัล    คำพุทธ
1/5  
5 52237
 เด็กหญิงชนาภัทร    พรมใจมา
2/4  
6 51418
 เด็กชายพงศพัตน์    ซ่ามยอง
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน