โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (รหัส classroom o2egefl )      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูจินตรา ร่มโพธิ์
สถานที่เรียน :  724 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:09:33 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52791
 เด็กหญิงแคนดี้    แชน
1/1  
2 53015
 เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์    ยันต์วิเศษ
1/13  
3 53071
 เด็กชายณัฏฐกานท์    รานา
1/12  
4 52661
 เด็กหญิงจีรภัทร์ตยา    พลศิลป์
1/11  
5 52530
 เด็กชายจิรทิปต์    แสนคำ
1/11  
6 52804
 เด็กหญิงปัณฑา    บัวเสน
1/10  
7 52732
 เด็กหญิงสิปโปทัย    วงศ์สิทธิพิศาล
1/10  
8 52731
 เด็กหญิงสิปราง    วงศ์สิทธิพิศาล
1/9  
9 52642
 เด็กหญิงวีร์รดา    แก้วกันใจ
1/9  
10 52956
 เด็กหญิงกนกวรรณ    อินตา
1/3  
11 53065
 เด็กหญิงณัฐธิดา    รัตนตรัย
1/6  
12 53086
 เด็กหญิงศศิรินทร์    เขื่อนแก้ว
1/6  
13 52524
 เด็กหญิงจารุนิภา    นันทโภคิน
1/8  
14 52802
 เด็กหญิงอรภิวรรณ    กันทะคำ
1/8  
15 52123
 เด็กชายรณกร    ณ ลำพูน
2/12  
16 52116
 เด็กชายอกนิษฐ์    วงศ์สวย
2/12  
17 52103
 เด็กหญิงมนพร    จันนัน
2/12  
18 52063
 เด็กหญิงชญาดา    ดวงจันทร์
2/12  
19 52010
 เด็กชายกฤตเมธ    หรรษสุข
2/12  
20 52004
 เด็กชายเนรมิต    ถนอมวรกุล
2/12  
21 51861
 เด็กชายปารมี    ดูแก้ว
2/11  
22 51863
 เด็กชายเมตาธาร    ดอกชิต
2/7  
23 51855
 เด็กชายณัฐชนน    สุริยา
2/7  
24 52846
 เด็กหญิงชลธิชา    ทรงสมบัติชัย
3/12  
25 51660
 เด็กหญิงฐิติวรดา    แย้มสวัสดิ์
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน