โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาพสวยด้วย Canva      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : รสสุคนธ์ เมืองเมฆ
สถานที่เรียน :  1204 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:51:46 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50058
 นายพีรรพี    จันทร์ชัยศรี
4/1  
2 50085
 นายทวีชัย    หงษ์พักตร์
4/15  
3 53183
 นางสาวสุชานรี    สิงห์สุทธิจันทร์
4/5  
4 52544
 นายจิรภัทร    อินตา
4/5  
5 50744
 นายจิรพัส    มโนธรรม
4/4  
6 50751
 นายทัตพงษ์    ศรีไว
4/1  
7 50726
 นายรัชพล    วุฒิรัตน์
4/1  
8 50676
 นายณัฐเกียรติ    ป้อมเป็ง
4/1  
9 50585
 นายพรรณพนัช    ไชยสาร
4/1  
10 52490
 นางสาวนริศรา    คล้ายวงศ์
5/11  
11 52303
 นายธีภพ    วิรโชติวาทิน
5/12  
12 52482
 นายธาดา    กิจบุญชู
5/12  
13 49658
 นางสาวธมลวรรณ    ผุยผัน
5/15  
14 49890
 นางสาวณัฐณิชา    ฤทธิศร
5/15  
15 49891
 นางสาวประภาสิริ    พรมปัญญา
5/15  
16 52489
 นางสาวปิยลักษณ์    ฤทัยงามยิ่ง
5/11  
17 52450
 นางสาวอนันดา    ชัยมงคล
5/11  
18 52447
 นางสาวญาณิณ    ปินตา
5/11  
19 49154
 นางสาวชนินาถ    แก้ววงค์วาน
5/5  
20 49149
 นางสาวณิชาพัชร    วงศ์เทพเตียน
5/5  
21 52350
 นางสาวเบญจมาศ    ทมิฬทร
5/4  
22 49322
 นางสาวกันต์ชนันกมล    ธนพรวุฒิภัทร
5/4  
23 49292
 นางสาวกัญญ์พัชรนันท์    ธนพรวุฒิภัทร
5/4  
24 49273
 นางสาวกัญญาภัค    วิริยชาติ
5/4  
25 51795
 นางสาวกชกร    ลำดวง
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน