โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  บรรณารักษ์อาสา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลกัญญ์ณัช มากุล, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด อาคาร 9 ชั้น 2 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:50:56 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50062
 นางสาวกมลลักษณ์    คณะฝั้น
4/1  
2 53192
 นางสาววิชุลตา    จิระ
4/13  
3 50253
 นางสาววริทธิ์นันท์    สงวนพงษ์
4/13  
4 52826
 นายต้นรัก    เหมืองหม้อ
4/8  
5 52542
 นายกฤตธัช    ลำพูนสัก
4/7  
6 53138
 นายณัชพล    ลุงอุตะมะ
4/5  
7 52710
 นางสาวนิภากร    สุโรพันธ์
4/1  
8 52631
 นางสาวกานต์ศุภางค์    แก้วแดง
4/1  
9 49569
 นายพิชญะ    จรรยาโชติณรงค์
5/11  
10 52380
 นางสาวจินัทชา    ยารังษี
5/6  
11 52362
 นางสาวจันทร์จิรา    ลุงตาก
5/6  
12 52346
 นางสาวศิรดา    ดีเลิศวุฒิกร
5/6  
13 49317
 นางสาวกีรติกานต์    ชื่นสว่าง
5/6  
14 52505
 นางสาวเกษร    สมบุญบัติ
5/4  
15 52352
 นางสาวเกสรา    สินธุชัย
5/4  
16 52322
 นายกณิศ    สมลาภอาภรณ์
5/4  
17 51744
 นางสาวฮุสนา    บินต่วน
5/4  
18 49927
 นางสาวเมธาวี    พงษ์วัฒนสมพร
5/4  
19 49336
 นายชัชพงศ์    ก๋าเครื่อง
5/4  
20 49217
 นายกฤตเมธ    เสี้ยวยิ้ม
5/4  
21 51671
 นางสาวญาณิศา    มูลลา
6/13  
22 51372
 นางสาวศุภกานต์    สุนทระสังวร
6/13  
23 48339
 นางสาวกัลยาพรรณ    เรือนโย
6/5  
24 51136
 นางสาวธิดารัตน์    สุขก๋า
6/4  
25 48457
 นางสาวจีรภิญญา    ทรัพย์ประชา
6/4  
26 48386
 นางสาวสุริสา    อินทะสิน
6/4  
27 48864
 นางสาวณัฏฐกมล    ธรรมภักดี
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 27 คน