โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Easy Physics      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูลลนา ใหลเจริญ , ครูสายใย ไชยวัณณ์
สถานที่เรียน :  อาคาร 4 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:16:11 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50419
 นางสาวชฎาพัสณัน    ชุ่มชื่น
4/2  
2 50403
 นายภาดา    เจริญทรัพย์
4/7  
3 52372
 นายเจษฎา    ไหวยะ
5/4  
4 52386
 นายธนวัต    พลหาญ
5/4  
5 51035
 นางสาวกนกพร    กาไว
6/3  
6 51070
 นายปรัชญา    ดุจจานุทัศน์
6/3  
7 51404
 นายณัฏฐกานต์    สิทธิวิเศษ
6/3  
8 51656
 นายปภังกร    กิจสาริกรรณ์
6/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน