โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  First Aid YRC (งานอนามัยโรงเรียน)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี
สถานที่เรียน :  เรือนพยาบาล วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:04:27 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50213
 นางสาวธีตา    ไชยประภา
4/10  
2 50372
 นางสาวอัญมณี    เหมยนรินทร์
4/10  
3 50515
 นางสาวณัฐธารัตน์    เกษมโชคคำพล
4/14  
4 52459
 นางสาวจิญชยา    เครือจันทร์
5/6  
5 52504
 นางสาวจิณณ์ณิตา    อภิณหวัฒน์
5/6  
6 49279
 นางสาวมนปริยา    แสนหาญ
5/7  
7 49313
 นางสาวนันทกานต์    ตานะเป็ง
5/7  
8 49701
 นางสาวฐานิตตาภา    นักปราชญ์
5/7  
9 49996
 นางสาวนรีกานต์    พจนเสนี
5/7  
10 49905
 นางสาวกฤษฏิ์จิรัฎฐ์    ทุนกิจใจ
5/9  
11 49504
 นางสาวชนกนันท์    ใจกล้า
5/10  
12 52444
 นางสาวญาณิศา    ธรรมานุพัฒน์
5/6  
13 51996
 นางสาวกัญชนิกานต์    เหมยกาศ
5/6  
14 49262
 นางสาวอัณชิษปารย์    ภาณุดิถีกุล
5/6  
15 49269
 นางสาวณัฐนันทน์    เกิดสุข
5/6  
16 49603
 นางสาวพิชชาพร    แก้วมะลิวงค์
5/6  
17 49729
 นางสาวมนต์สิชา    ไชยวงศ์
5/6  
18 49789
 นางสาวพิชญา    เวชสุคำ
5/6  
19 49842
 นางสาวญาณัจฉรา    รุจนรงศ์
5/6  
20 51848
 นางสาวอทิตา    จุมภูวัน
5/6  
21 51882
 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์    ธัมมนิยามตา
5/6  
22 48205
 นางสาวธนพร    วัฒนกสิกิจ
6/6  
23 48209
 นางสาวพรธีรา    เสนาศรี
6/6  
24 48280
 นางสาวกิติยาภรณ์    ใคร้บุญ
6/6  
25 48331
 นางสาวกาญชนก    ปงธิยา
6/6  
26 48368
 นางสาวนูรียะฮ์    แสดดิค
6/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน