โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Chemistry Diary      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : คุณครูศุภรา ถาอินทร์
สถานที่เรียน :  อาคาร 4 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:45:56 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49274
 นางสาวสุชัญสินี    กันทะ
5/7  
2 52364
 นางสาววนัชพร    เชียงแขก
5/7  
3 51889
 นางสาวปพิชญ์ชญา    จะงาม
5/7  
4 51849
 นางสาวธนพรพรรณ    คำภีระ
5/7  
5 51801
 นางสาวชนิดาภา    ปินไชย
5/7  
6 51791
 นางสาวธนภรณ์    อุปละ
5/7  
7 51784
 นางสาวทิพวรินท์    สีห์วรางกูร
5/7  
8 48830
 นางสาวธวัลรัตน์    ถาธัญ
6/7  
9 48827
 นางสาวธนฉัตร    พิมมะทา
6/7  
10 48482
 นางสาวกชามาส    สายสุริยะ
6/7  
11 48452
 นางสาวแพรวา    เร่งเหิม
6/7  
12 51564
 นางสาวปิยาพัชร    กันสุวรรณ์
6/5  
13 50941
 นางสาวพัชริญา    ปินตา
6/5  
14 48975
 นางสาวพิริยาภรณ์    บุญช่วยชู
6/5  
15 48895
 นางสาวพิมพ์พิศุทธิ์    มูลเต๋จ๊ะ
6/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน