โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักลงทุนรุ่นเยาว์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : วรวัฒน์ ธรรมวงศ์
สถานที่เรียน :  ห้อง 445 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:47:52 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50238
 นายกันต์ธีร์    ดวงมณี
4/1  
2 53267
 นางสาวภัทราวดี    ปวนคำ
4/15  
3 52705
 นางสาววริศรา    เสนาชัยบาล
4/15  
4 50004
 นางสาวณัฎฐริณีย์    ชัยบุตร
4/15  
5 53174
 นางสาวกฤตพร    คมขัน
4/9  
6 50401
 นายณฐพัชร์    นรณภัทรเศรษฐ์
4/3  
7 52635
 นางสาวพลอยนารี    บุญกนก
4/2  
8 50468
 นางสาวชวัลภร    วิภาพรรณ
4/2  
9 50038
 นางสาวธนภรณ์    เรือนพันธ์
4/2  
10 53280
 นางสาวสิริรัตน์    แปงจันเขียว
4/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน