โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  หมากล้อม      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลวรรธน์ อินทะอุด
สถานที่เรียน :  443 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:21:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50215
 นางสาวสิริสุนิตย์    จะวะนะ
4/8  
2 50739
 นางสาวกนกพร    สายเกิด
4/8  
3 50819
 นางสาวพิชามญชุ์    ศรีเทา
4/8  
4 50208
 นายศิลา    เสนาพงษ์
4/10  
5 53164
 เด็กหญิงกวีรัฐ    สินธุชัย
4/15  
6 49168
 นางสาวปุณยวีร์    มะลิทอง
5/14  
7 52305
 นายทักษ์ดนัย    คำไชย
5/12  
8 49158
 นางสาวถิรภัทร    ปริยาพร
5/12  
9 49810
 นางสาวพันธกานต์    กันทะนันท์
5/5  
10 49204
 เด็กหญิงชิดชนก    ธนิกกุล
5/5  
11 51925
 นายกลวัชร    ไมล์หรือ
5/3  
12 51713
 นางสาวอาริษา    ปิงยศ
5/1  
13 49579
 นางสาวรมิตา    ธูปทอง
5/1  
14 49264
 นางสาวกมลภัทร    ทิดี
5/1  
15 51402
 นางสาวชมพูพันธ์ทิพย์    สุขสมนึก
6/15  
16 49095
 นางสาวกริษฐา    จุ้ยพิทักษ์
6/15  
17 48399
 นางสาวฉันชนก    กตัญญู
6/15  
18 48299
 นางสาวอัจจิมา    พุทธิชนม์
6/11  
19 49055
 นางสาวกรกมล    ม่วงตานี
6/4  
20 51666
 นายนิติธร    ตันกิม
6/1  
21 51630
 นายชนพัฒน์    ใจกว้าง
6/1  
22 51462
 นายเทพฤทธิ์    เงินสลึง
6/1  
23 51093
 นายกษิดิศ    เสริมศรี
6/1  
24 48218
 นางสาวณัฐธยาน์    แย้มหลั่งทรัพย์
6/1  
25 51443
 นางสาววรรณพร    พรมภักดี
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน