โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูดิสกร นินนาทโยธิน, ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม
สถานที่เรียน :  ห้องประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:08:37 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50053
 นางสาวศุภวรรณ    บุญเรือง
4/2  
2 53171
 นายกิติพัฒน์    เจริญสวรรค์
4/2  
3 52743
 นางสาวนิสริน    มะหะหมัด
4/5  
4 53131
 นางสาวภัทรนันท์    แหง้โหว้
4/5  
5 50451
 นางสาวภัสสร    จันทร์ทอง
4/10  
6 50835
 นางสาวปิยะฉัตร    ปัญญา
4/13  
7 53224
 นายอภิสิทธิ์    ยศสุข
4/13  
8 51403
 นางสาวชนิกานต์    ชัยชำนะภัย
6/7  
9 48965
 นายนราวิชญ์    เที่ยงประเสริฐ
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9 คน