โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สภานักเรียน      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูเอนก เป็งมูล
สถานที่เรียน :  ห้องสภานักเรียน วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:07:51 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49174
 นางสาวปัถยา    ชูสุวรรณ
5/1  
2 51794
 นางสาวกุลณัฐ    ดีพุ่ม
5/14  
3 49726
 นายต้นฝน    เทวิน
5/14  
4 49172
 นางสาวณริญพร    พลอยกระจ่างศรี
5/14  
5 52460
 นายอดิศักดิ์    พงษ์มา
5/13  
6 52382
 นายอนุพงษ์    กระดี่
5/10  
7 51715
 นางสาวแพรวพราว    ธัญญแก้ว
5/7  
8 49318
 นางสาวรวินันท์    งามอนุรักษ์
5/7  
9 49549
 นางสาวกัญญาวีย์    ศรีแท่นแก้ว
5/6  
10 51828
 นายเปรมปรีดิ์    สืบทายาท
5/5  
11 51786
 นายภูรินทร์    เรือนแก้ว
5/5  
12 49248
 นางสาวอ้อมใจ    ลุงจาย
5/5  
13 49566
 นางสาวธัญชนก    เรย์โนลดส์
5/3  
14 51827
 นางสาวชนาภัทร    อินทรอักษร
5/2  
15 49218
 นางสาวพรญาณี    คำผิว
5/2  
16 49707
 นางสาวพิมพ์พจี    วิบุลกิติ์
5/1  
17 49597
 นางสาวขวัญข้าว    เมืองเล็น
5/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 17 คน