โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิราพร มาสกลาง,ครูอังคณา สุปน
สถานที่เรียน :  ห้อง 821 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:13:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50021
 นายอภิวุฒิ    สิริลักษณ์มงคล
4/4  
2 53113
 นางสาวอภิชญา    เชื้อก๋อง
4/4  
3 53114
 นางสาวธนพร    พิลางาม
4/4  
4 53121
 นางสาวสุรภา    หงษ์นวล
4/4  
5 53122
 นางสาวภัณฑิรา    เสนางาม
4/4  
6 53129
 นางสาวภาณุชนาถ    หนูนะ
4/4  
7 53136
 นางสาวเปี่ยมสุข    ปินอินต๊ะ
4/4  
8 53232
 นางสาวสิรภัทร    ไพคำนาม
4/4  
9 53242
 นายกฤติน    สุทะนวน
4/4  
10 53258
 นางสาวพรรณพนัช    ศรีสุพรรณ
4/4  
11 53111
 นางสาวกัญญ์นลิน    สุจาย
4/4  
12 52741
 นางสาวกัญญาวีร์    เดือนเพ็ญ
4/4  
13 50103
 นายจิรรัชตะ    ดวงปันสิงห์
4/4  
14 50212
 นายธีรวิทย์    คำฮอม
4/4  
15 50344
 นายสหัสา    ดวงทิพย์
4/4  
16 50415
 นายศุภกานต์    กองแก้ว
4/4  
17 50440
 นางสาวจีรวรรณ    ของก้ำ
4/4  
18 50494
 นางสาวปิยธิดา    อุดอิน
4/4  
19 50548
 นายปภังกร    ริวัฒนา
4/4  
20 50565
 นายณัฐธีรุท    ทรายคำ
4/4  
21 50899
 นางสาวธันย์รดา    ลือภา
4/4  
22 49817
 นางสาวกมลภัคว์    เกิดไทย
5/4  
23 49324
 นางสาวอริสรา    ทองสุข
5/4  
24 49285
 นายธีรภัทร    แปงจันทร์หอม
5/4  
25 49190
 นางสาวปรารถนา    จันทร์เขียว
5/4  
26 49185
 นางสาวภาพิมล    ยารังษี
5/4  
27 51451
 นางสาวปราณปรียา    ไชยมูล
6/4  
28 51115
 นางสาวภาวิดา    แสนเมืองมา
6/4  
29 51057
 นางสาวศุภัทชา    ประทุมศรี
6/4  
30 51004
 นายปาณรวัฐ    อุตสุรินทร์
6/4  
31 49120
 นางสาวสุชานาฎ    เวียงนนท์
6/4  
32 48998
 นางสาวโยษิตา    บุญฟู
6/4  
33 48496
 นางสาวเพ็ญพิทักษ์    คิดสม
6/4  
34 48443
 นายธนยศ    วิชุมา
6/4  
35 48391
 นางสาวณัฐชยา    รักแก้ว
6/4  
36 48390
 นางสาววราลักษณ์    ปัญญาวงศ์
6/4  
37 48301
 นางสาวอรรณพา    มูลเงิน
6/4  
38 48267
 นางสาวธัญลักษณ์    ฟักสด
6/4  
39 48243
 นางสาวภัชธีญา    วงศ์เทพเตียน
6/4  
40 51474
 นางสาวอาทิตยา    แก้วปุ้ย
6/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 40 คน