โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  จิตอาสา ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกาญจน์ดา สิงฆราช
สถานที่เรียน :  อาคาร สปย. วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:34:09 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50628
 นางสาวธนาภา    วิบูลย์กิจจาทร
4/2  
2 53190
 นางสาวภาณินี    มณีรัตน์
4/12  
3 53214
 นายภคพล    ไชยโย
4/12  
4 53250
 นางสาวธนาพร    คิดปราโมทย์
4/12  
5 53252
 นายรชต    เก่งกล้า
4/12  
6 53289
 นายบัณฑิต    พลเสน
4/12  
7 50109
 นางสาวณัฐมนท์    พรหมจารีย์
4/14  
8 50256
 นางสาวสุทธิดา    ชุนหชา
4/14  
9 50745
 นางสาวชัญญานุช    สุวรรณ์
4/14  
10 50572
 นางสาวชวลัน    ชุ่มภิรมย์
4/12  
11 50204
 นายวัชรมน    วิรุฬห์วงศ์
4/12  
12 50111
 นางสาวธันยพร    คำหล้า
4/12  
13 50233
 นายอนุทธัต    สุวรรณลพ
4/5  
14 50680
 นายศุภกร    อนุไชย
4/5  
15 50037
 นางสาวธนัญชนก    พรหมวนิช
4/7  
16 50084
 นายปฏิพัทธ์    บุญมี
4/7  
17 50441
 นางสาวธัญจิรา    ทิมประเสริฐ
4/7  
18 50496
 นางสาวอริยะวรรณ    ประพฤติธรรม
4/7  
19 50749
 นายกรินทร์    กุมาร
4/7  
20 50057
 นายพีรภัส    ปิงใจ
4/10  
21 49725
 นางสาวปิยนุช    แก้วคำ
5/9  
22 49750
 นางสาวอภิชญา    ปัญญา
5/9  
23 49759
 นางสาวภัทราภรณ์    เฟืองย้อย
5/9  
24 48427
 นางสาววรนาฏ    ธิชูโต
6/4  
25 48488
 นางสาวอาทิตยา    แซ่หลี่
6/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน