โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชีวะกับชีวิต      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ
สถานที่เรียน :  อาคาร 4 วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:27:29 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53162
 นายชานุวัฒน์    จอมแปง
4/15  
2 49505
 นางสาวธนัยนาถ    ศรีบุญเรือง
5/7  
3 51455
 นางสาวจารุวรรณ    ภูวาดเขียน
6/10  
4 51151
 นางสาวพลอยชมพู    ซอนเสน
6/10  
5 48294
 นางสาวศุภาพิชญ์    ทองแก้ว
6/10  
6 49054
 นางสาวอภิชญา    ศรีอุดมสุวรรณ
6/8  
7 51670
 นางสาวกุลปรียา    มโนนำ
6/7  
8 49001
 นางสาวพิชญา    ไวภารา
6/7  
9 48750
 นางสาวณัฐนันท์    ทองสุข
6/7  
10 51492
 นางสาวฟ้ารุ่ง    กันทา
6/5  
11 51557
 นางสาวจิรัชญา    คำลา
6/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 11 คน