โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาและวัฒนธรรมจีน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายสมศักดิ์ แซ่หู
สถานที่เรียน :  อาคาร 2 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:48:24 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50790
 นางสาวสุพิชฌาย์    วรกุล
4/9  
2 53146
 นายพงศภัค    เขมา
4/14  
3 49631
 นางสาวปิติกานต์    ใจเรือน
5/16  
4 49807
 นางสาวอนันตญา    ศรีคำสุข
5/14  
5 49528
 นายศิริชัย    ทรงธนาวุฒิ
5/14  
6 49716
 เด็กหญิงอนัญพร    ขำเจิม
5/12  
7 49338
 นางสาวธัญวลัย    ภูเขา
5/12  
8 49945
 นางสาวจิณณ์จุฑา    ราชนวม
5/3  
9 49519
 นางสาวธัญพร    บวรธีรภาพ
5/3  
10 49214
 นางสาวธัญชนก    บวรธีรภาพ
5/3  
11 51407
 นางสาวเตชินี    บำเหน็จพันธ์
6/14  
12 51406
 นางสาวสุปรีดิ์    หยี่จ่อง
6/14  
13 51389
 นางสาวพิชญา    ลุงดี
6/14  
14 49081
 นางสาวธัญญะสุภางค์    รัตนมงคลเกษม
6/14  
15 49063
 นางสาวพันธิตรา    ชมภูศรี
6/14  
16 48969
 นางสาวรัตนประภา    สุริยะโชติ
6/14  
17 48298
 นางสาวพิมพ์วิไล    ไชยวุฒิ
6/14  
18 48278
 นางสาวปพาวี    พินดี
6/14  
19 48261
 นางสาวชิตาพัณณ์    ลุงปวน
6/14  
20 51108
 นางสาวธัญธิตา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
6/5  
21 51616
 นางสาวมัชฌิมา    ปาระมี
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน