โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร
สถานที่เรียน :  ตึก 7 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:28:52 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52608
 เด็กหญิงปราณปริยา    ญาติมาก
1/1  
2 53202
 เด็กชายอภินันท์    ศรีศุภสวัสดิ์
1/14  
3 52807
 เด็กชายศุภกร    ทองม่วง
1/14  
4 52795
 เด็กชายวีรดนย์    โตเขียว
1/10  
5 52778
 เด็กหญิงธัญสินี    นนท์ตา
1/10  
6 53078
 เด็กชายเตวิช    รุ่งเรืองวีรภัทร
1/6  
7 53031
 เด็กชายอนวัช    ชัยมงคล
1/6  
8 53013
 เด็กหญิงรมิตานันท์    คงทัน
1/6  
9 53001
 เด็กหญิงปภัสสร    ด้วงเงิน
1/6  
10 52858
 เด็กชายคชภัค    พรมคำตัน
1/6  
11 52175
 เด็กชายพชร    ไชยทุม
2/12  
12 52193
 เด็กชายนราวิชญ์    ถามดี
2/12  
13 52289
 เด็กชายศิรวัฒน์    จันทราช
2/12  
14 52291
 เด็กชายยศภฤต    เอี่ยมไตรรัตน์
2/12  
15 52397
 เด็กชายสกลพัฒน์    จันทร์หนู
2/12  
16 52092
 เด็กชายธีรเมธ    อินเป็ง
2/12  
17 51998
 เด็กหญิงชญานิศ    คงได้
2/7  
18 52396
 เด็กหญิงชนม์ชนก    เยี่ยมยนต์
2/5  
19 52115
 เด็กหญิงพิริยากร    ดอนมูล
2/5  
20 52101
 เด็กหญิงธิดารัตน์    พินิจวงษ์
2/5  
21 52088
 เด็กหญิงวนัชพร    เต๋จ๊ะนัง
2/5  
22 52087
 เด็กหญิงธฤษวรรณ    บรรณา
2/5  
23 52120
 เด็กชายพงศกร    รัตรองใต้
2/4  
24 51579
 เด็กหญิงธนัชพร    ไชยยอง
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน