โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 3      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสาวิตรี อายุวรรณา
สถานที่เรียน :   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 23:35:13 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49932
 นายศุภวิชญ์    พรมมา
5/16  
2 49325
 นายอแลน    เดล เวคคิโอ
5/11  
3 49166
 นายอัครวิทย์    แสงทอง
5/11  
4 49160
 นายศิวกร    อุตตโม
5/11  
5 52469
 นายระพีภัทร    ปัญญาเหล็ก
5/10  
6 52298
 นายรัฐพงษ์    ลุงคำ
5/10  
7 52248
 นายศุภณัฐ    รุ่งนภาวิเชฐ
5/10  
8 49986
 นายอนันท์ทวีป    สินธุบัว
5/10  
9 49887
 นายสุวรรณศิลป์    สิงห์สุวรรณ
5/10  
10 49552
 นายศุภโชค    บุตรดีขันธ์
5/10  
11 49498
 นายวายุ    ศรีสว่าง
5/10  
12 49314
 นายรัชชานนท์    อินทร์คำเชื้อ
5/10  
13 49553
 นายวันพิชิต    นิมิตภาคภูมิ
5/12  
14 49175
 นายรัฐศาสตร์    สัญญวิชัย
5/13  
15 49784
 นายสิรวิชญ์    สมเพาะ
5/16  
16 52325
 นายสัตยากร    ทองแก้ว
5/15  
17 49655
 นายศิริพงษ์    ปกปิงเมือง
5/15  
18 49530
 นายเสฎฐวุฒิ    ไชยมงคล
5/15  
19 49244
 นายฤทธิฤกษ์    ศรีคำมูล
5/15  
20 49235
 นายวสุพล    ขาวสวย
5/15  
21 49756
 นางสาวภัคจิรา    แมนเมธี
5/14  
22 49506
 นายวรสิชล    ณ นคร
5/14  
23 49309
 นายศุภโชค    แก้ววังปวน
5/14  
24 52440
 นายอธิยุต    อินทขัติ
5/13  
25 49243
 นายรัชชานนท์    ผาอินทร์
5/13  
26 49225
 นายอัครภูมิ    บัดติยา
5/10  
27 52428
 นางสาววริศรา    วารี
5/9  
28 49319
 นางสาวจันทิมันต์    กาบทอง
5/4  
29 49259
 นางสาวกมลชนก    กองแก้ว
5/4  
30 52363
 นายวัชรพงษ์    วรรณะ
5/3  
31 52319
 นายวีรชน    วงศ์ตาผา
5/3  
32 52250
 นายเอกธนา    พิเกณฑ์
5/3  
33 49908
 นายเวชพิสิฐ    จันทร์ดี
5/3  
34 49600
 นายสุภเวช    หมื่นโฮ้ง
5/3  
35 49492
 นายสรวิศ    อ้นวงษา
5/3  
36 51928
 นายรักชีวิน    คำอั้น
5/2  
37 51684
 นายวัชรนนท์    เจริญทรัพย์สกุล
5/1  
38 49608
 นายรังสิมันตุ์    หมื่นแจ่ม
5/1  
39 49614
 นางสาวธัญญารัตน์    คำปวน
5/4  
40 49192
 นายวีรพงษ์    ทิพย์ปิ่นทอง
5/5  
41 49230
 นายศุภกร    รติกรณ์
5/5  
42 52339
 นายอภิวิชญ์    โนนคำวงศ์
5/9  
43 52336
 นายสิทธิกร    ศรีฤทธิสกุล
5/9  
44 49874
 นายรัชชานนท์    มุขแก้ว
5/9  
45 49299
 นายยุรนันท์    บุญมาก
5/9  
46 52246
 นายฤทธิรุทร    ปู่หลู่
5/7  
47 49763
 นายรวิภาส    ธัญญเพชร
5/7  
48 49156
 นายสุประวีณ์    เหลืองหิรัญ
5/7  
49 49575
 นายรติพงศ์    บำรุงพาณิชย์
5/6  
50 49499
 นายสุรวัศ    รอดภัย
5/6  
51 49667
 นายวโรดม    ไชยกุดฉิม
5/5  
52 49275
 นายรัฐภูมิ    วิลาพรรณ
5/5  
53 48351
 นายสิณะมล    ตระกูลอภิรักษ์
6/1  
54 48271
 นายเสกข์พศิน    จิตอารีศิวัช
6/10  
55 51655
 นายเอกรินทร์    ไชยทองคำ
6/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 55 คน