โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Relax Bio by Kruwan ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว, ครูเปรมิกา (นักศึกษาฝึกสอน)
สถานที่เรียน :  ตึก 2 ห้องเรียนร่วม วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:01:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51688
 เด็กหญิงธณัชชา    ศิริปัญญา
2/9  
2 51808
 เด็กหญิงเพชราภรณ์    โกเสนตอ
2/10  
3 51820
 เด็กหญิงปริยากร    แสงพิชัย
2/10  
4 51868
 เด็กหญิงอรณิชา    ใจแก้ว
2/10  
5 51869
 เด็กหญิงชนมณี    ผาสุก
2/10  
6 51893
 เด็กหญิงณิชารีย์    อิ่มใจ
2/10  
7 51895
 เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์    กันไชยต๊ะ
2/10  
8 51945
 เด็กหญิงญาณิศา    สาธรรม
2/10  
9 51946
 เด็กหญิงธนัญญา    ชัยวงศ์
2/10  
10 52032
 เด็กหญิงวนัชพร    ชนะอินทร์
2/10  
11 52231
 เด็กหญิงภัทริกา    ทิศหล้า
2/10  
12 51757
 เด็กหญิงจิดาภา    จุฑากรณ์
2/10  
13 51737
 เด็กชายภูดนัย    ปินตาสม
2/10  
14 51697
 เด็กหญิงพิมพกานต์    ไชยยาน
2/9  
15 51718
 เด็กชายธนภูมิ    ดวงแสง
2/9  
16 51748
 เด็กหญิงญาณินท์    เมืองอินทร์
2/9  
17 51809
 เด็กหญิงพรรณปพร    คงชนะ
2/9  
18 51812
 เด็กหญิงธัญญาศิริ    กันธา
2/9  
19 51870
 เด็กหญิงสุพิชชา    เต็มใจ
2/9  
20 51908
 เด็กหญิงศตพร    รินทะกะ
2/9  
21 51687
 เด็กหญิงณัฐธยาน์    ศักดิสกุลพงษ์
2/10  
22 51699
 เด็กชายภูมินทร์    ทาปัน
2/10  
23 51736
 เด็กหญิงกวิสรา    สุทธคำ
2/10  
24 51505
 เด็กหญิงปวริศา    สมหวาน
3/9  
25 51148
 เด็กชายธนวัฒน์    วงศ์ใหญ่
3/9  
26 51023
 เด็กหญิงภารุจีร์    พันตา
3/9  
27 51020
 เด็กหญิงสุรภา    ทิพย์อุโมงค์
3/9  
28 51011
 เด็กชายศิริชาติ    บุตรดีขันธ์
3/9  
29 50955
 เด็กชายอริยะกร    แก้วเหลี่ยม
3/9  
30 51542
 เด็กหญิงกานต์พิชชา    ศรีมี่
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน