โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Relax Bio by Kruwan ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว, ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล
สถานที่เรียน :  ตึก 2 ชั้น1 ห้องเรียนร่วม วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:53:11 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50672
 นางสาวอาจารีย์    อ่อนฉ่ำ
4/1  
2 49989
 นายกรกช    ภีระคำ
4/10  
3 50108
 นายอัษฎาวุธ    สุปัญญา
4/10  
4 50461
 นายณัฐวัฒน์    แก้วจา
4/10  
5 52740
 นายธรรมจักร    ยงยืน
4/10  
6 53133
 นายภูคเณศ    สืบสถิตจิรวงศ์
4/10  
7 53246
 นายปวริศร์    ปัญญาธิ
4/10  
8 53266
 นายเจษฎา    แก่นสาร
4/10  
9 53271
 นายพิสิษฐ์    แซ่ว่าง
4/10  
10 52836
 นายเขมทัต    ผันอากาศ
4/13  
11 50252
 นางสาวนิติพัฒน์    สงวนมณีโชติ
4/15  
12 53248
 นางสาวณัฏฐ์ชนก    โฉมศิริ
4/15  
13 53276
 นางสาวสุภารัตน์    เผือกพันธ์
4/9  
14 53268
 นางสาวพันธุ์ทิพย์    สิริภูริภัค
4/9  
15 50724
 นางสาวชุติกาญจน์    สุพรรณรัตน์
4/2  
16 50574
 นายณัฐวุฒิ    นุยามัง
4/4  
17 50477
 นายนนทิวากร    กวงแหวน
4/5  
18 50064
 นายณัฏฐนันธ์    พุฒพนาทรัพย์
4/6  
19 50510
 นายกฤตภาส    สุพรรณกุล
4/6  
20 50685
 นางสาวณัฐนันท์    แดงเขียว
4/6  
21 50406
 นางสาวแพรวา    วันเที่ยง
4/7  
22 50721
 นางสาวธนัชพร    อุทรา
4/7  
23 50756
 นางสาวกมลชนก    วุฒิคุณ
4/7  
24 52547
 นางสาวภัทรวดี    โพธิ์นิล
4/7  
25 50789
 นางสาวภูริชา    กัณฑสิมาธิติ
4/9  
26 52316
 นางสาวลัญฉกร    เรืองสิทธิพลกุล
5/9  
27 52307
 นางสาวจรรยรัตน์    วงศ์วัฒนัย
5/9  
28 49963
 นางสาวนันท์นภัส    จันทร์หอม
5/9  
29 49899
 นางสาวศุภากร    แมนเมธี
5/9  
30 49823
 นางสาวจีราวรรณ    ดวงไทย
5/9  
31 49758
 นางสาวศิรภัสสร    ผ่องแล
5/9  
32 52334
 นางสาวสุชัญญา    สุวรรณเดช
5/9  
33 52374
 นางสาววิชญาพร    ธัมทิง
5/9  
34 52431
 นางสาวสุปรียา    มาลัย
5/9  
35 52451
 นางสาวณัชภัค    อินทจักร
5/9  
36 52456
 นางสาวดลพร    รัตนศรทอง
5/9  
37 52462
 นางสาวมาธุสร    ถุงคำ
5/9  
38 52501
 นางสาวรัตนาภรณ์    ศิลปเจริญ
5/9  
39 49255
 นางสาวอารยา    กมล
5/15  
40 49702
 นางสาวสุพันธ์ธีรา    มนต์ตรีกุศล
5/9  
41 49584
 นางสาวพิมพ์นภัส    ละไม
5/9  
42 49531
 นางสาวเพียงฟ้า    วงศ์คำ
5/9  
43 49795
 นางสาวนิรินธนา    ทาอวน
5/3  
44 51787
 นางสาวอัยมี่    มะหะหมัด
5/5  
45 51920
 นางสาวนภสร    กุนาสิงห์
5/5  
46 51941
 นางสาวธัญสุดา    แซ่ลี้
5/5  
47 49231
 นางสาวธัญกมล    ลังกาเปี้ย
5/7  
48 49267
 นางสาวสายไหม    ไชยคำหล้า
5/7  
49 49610
 นางสาวพวงผกา    หล้าคำมูล
5/7  
50 49860
 นางสาวปิยนุช    ย้อยยด
5/7  
51 49310
 นางสาวถนัญญา    กาละวิน
5/9  
52 49209
 นางสาวแพรวา    คิดไชย
5/9  
53 49148
 นางสาวนันท์นภัส    วิภาทิวาภรณ์
5/9  
54 52369
 นายภูเมศ    ท้าวใจ
5/7  
55 49990
 นางสาวภัทรนันท์    สิริโชติสกุล
5/7  
56 49918
 นางสาวธัญญลักษณ์    ศรีสองเมือง
5/7  
57 48388
 นางสาวพิชญาภา    เย็นสมพงศ์
6/5  
58 48896
 นางสาวดวงหทัย    ทรายคำ
6/5  
59 51066
 นายวรพันธุ์    กิตติพงศ์เดช
6/5  
60 51085
 นางสาวสิริกร    กิ่วป่า
6/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 60 คน