โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูกาญจนา ศิริบุญยืน
สถานที่เรียน :  ตึกยุพราชรังสรรค์ วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:31:01 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51878
 เด็กหญิงมณฑิรา    เมืองมา
2/9  
2 51353
 เด็กชายสโรจน์ภัณฑ์    กองแก้ว
3/13  
3 51352
 เด็กชายพีรวัส    แจ้งสว่าง
3/13  
4 51235
 เด็กชายธีรภัทร    ทองคำฟู
3/13  
5 51615
 เด็กชายนราวิชญ์    คำไฝ
3/11  
6 51586
 เด็กชายกิตติคุณ    ชูบุญ
3/6  
7 51568
 เด็กหญิงศุกลภัทร    ด่านประเสริฐชัย
3/6  
8 51194
 เด็กชายทวีศักดิ์    นำมา
3/6  
9 51338
 เด็กชายวรธน    ประดิษฐสอน
3/5  
10 51528
 เด็กหญิงจรีภรณ์    รัตนสุวรรณ
3/4  
11 51511
 เด็กหญิงศุภิสรา    เชิดฟ้อน
3/4  
12 51432
 เด็กชายศิริโชค    ใจมะโน
3/3  
13 51397
 เด็กชายรชต    โกมลวิจิตรกุล
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน