โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Scrabble (Crossword Game)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูชลดา สุมา, ครูสุภาวดี ฉลาดวงศ์
สถานที่เรียน :  อาคาร 12 ห้อง 1225 และ Google Classroom (รหัส zfprsai) วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:12:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50620
 นายภพพิพัฒน์    คำปวน
4/1  
2 50799
 นายจิตธิพัฒน์    พงดง
4/15  
3 50582
 นางสาวปรัชญาภา    ทรัพย์มี
4/14  
4 50677
 นางสาวพรนับพัน    โอ่งเคลือบ
4/11  
5 50878
 นายณัฐชนน    เดชนิกร
4/10  
6 52813
 นายวิทวินท์    คำแก้ว
4/9  
7 50731
 นางสาวณภัทรดา    ศิรินาม
4/7  
8 50640
 นางสาวนภัส    คำบุญสูง
4/6  
9 50820
 นางสาวอภิชญา    ทุมา
4/2  
10 50448
 นางสาวกัญญาณัฐ    ชุ่มคำ
4/2  
11 52563
 นางสาววัสสา    วงศ์แก้วเขียว
4/1  
12 52561
 นายชีวานนท์    ยังฉิม
4/1  
13 50715
 นายธีรดนย์    มาละฟู
4/1  
14 50704
 นางสาวจิรวรรณ    อุทัยคาม
4/1  
15 51891
 นางสาวสวรส    สุวรรณคูหา
5/5  
16 51942
 นายชัยธวัฒน์    แก้วพงค์
5/5  
17 49188
 นางสาวจันทรจรัส    แซ่หลอ
5/6  
18 49491
 นางสาวธัญยกาญจน์    ละลี
5/12  
19 49186
 นางสาวสิปางฉัตรวี    เจริญเดชาวงศ์
5/14  
20 49201
 นางสาวกัลยวรรธน์    นุ่นสำลี
5/14  
21 49301
 นางสาวสพัชญ์นันทน์    โชติญาณปิติ
5/14  
22 51846
 นายวีระศักดิ์    ฮ้อยตะคุ
5/5  
23 51845
 นายปริญญาวัฒน์    ชาตะวัฒนะโสภากุล
5/5  
24 49183
 นางสาวกรรณิกา    เรพล
5/3  
25 52281
 นายเกรียงไกร    โปทา
5/4  
26 52360
 นางสาวอริยา    เทพคำลือ
5/4  
27 52378
 นายธนัท    บุญมี
5/4  
28 49803
 นายศุภณัฐ    เอี่ยมอ่อน
5/5  
29 49926
 นายอภิรักษ์    ตาลประดิษฐ์
5/5  
30 51790
 นายตฤษนันท์    แปงมูล
5/5  
31 51083
 นางสาวภูฟ้า    คุณยศยิ่ง
6/11  
32 51409
 นางสาวพัชณีนุช    รัตนแสง
6/11  
33 48719
 นายกษิดิศ    ณ น่าน
6/12  
34 51461
 นายศิวเสกข์    ใจอินสม
6/12  
35 51569
 นายชานนท์    ศรีไว
6/12  
36 51658
 นายศิวกร    ธิชาญ
6/12  
37 48287
 นายคณานนท์    ชูศรีบุตร
6/13  
38 51082
 นางสาวศศิประภา    ตรรกทวีผล
6/11  
39 49108
 นางสาวศศิธร    ยี่ตันศรี
6/11  
40 48838
 นายชลกร    วรรณวิจิตร
6/10  
41 48925
 นางสาวกรกมล    แก้วจันทร์
6/7  
42 48793
 นางสาวณหทัย    ทาสา
6/7  
43 48790
 นางสาวกีรติพัชร    สุทธหลวง
6/7  
44 51551
 นางสาวปัณณธร    นรเทพ
6/3  
45 48456
 นางสาวใจรดา    พรมเพ็ชร์
6/3  
46 48378
 นางสาวแพรวรา    วรรณภิระ
6/3  
47 48424
 นายปัญญาวุฒิ    เป็งศิริ
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 47 คน