โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1      ระดับชั้น  : ม. 5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูธนวัฒน์ พันธ์วิชัย
สถานที่เรียน :  อาคาร 13 ชั้น 1 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:51:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51796
 นายกรกฏ    ลีภาคภูมิพานิชย์
5/16  
2 49323
 นายใจปรีดา    พรมเพ็ชร์
5/13  
3 49308
 นายจิรวัฒน์    กันธะ
5/13  
4 49178
 นายกรวิชญ์    หลงชิน
5/13  
5 49171
 นายชนะภัย    ศรีคำ
5/13  
6 49159
 นายชินาธิป    ฟูวุฒิ
5/13  
7 52304
 นายธนโชติ    คันธวงค์
5/12  
8 49329
 นายธนกฤต    สุภา
5/12  
9 49284
 นายณัฐธี    คำฟู
5/12  
10 49222
 นายณัฏธพงษ์    เรือนเทศ
5/12  
11 49501
 นายณัฐปคัลภ์    จันทรวัชร
5/11  
12 49917
 นายกฤตพล    พรหมจักร์
5/13  
13 49970
 นายณธกร    ธัญชัยฤทธิ์
5/14  
14 52315
 นายฐติพัฒน์    คำโพธิ์
5/14  
15 49567
 นายณฐกร    บุศรากุล
5/16  
16 49562
 นายธนภัทร    ลวงระแหง
5/16  
17 52437
 นายต้นตุลา    เขื่อนนิล
5/15  
18 49956
 นายชวิน    เทียนทอง
5/15  
19 49558
 นายณัฐณัส    อมรศรีวัฒนกุล
5/15  
20 49488
 นายเกื้อคุณ    ชมชื่น
5/15  
21 49311
 นายเดโชชัย    บุญรสศักดิ์
5/15  
22 49238
 นายณัฐภัทร    ชัยมงคล
5/15  
23 49207
 นายณัฐนนท์    คำเสาร์
5/15  
24 49203
 นายชยุตรา    ผาวงศ์
5/15  
25 49483
 นายธนภูมิ    เตจ๊ะนัง
5/11  
26 49247
 นายธนกร    จำรัสศรี
5/11  
27 49258
 นายจีราวัฒน์    สุขจุ้ย
5/4  
28 49213
 นายธนกฤต    กันธวรรณา
5/4  
29 49206
 นายชยางกูร    ปานสุวรรณ
5/4  
30 49561
 นายกิตติพล    ทาอิ่นคำ
5/3  
31 49167
 นายกวีทรรศน์    ใจวีระวัฒนา
5/3  
32 51747
 นายกิติชัย    ฝั้นพรม
5/2  
33 49818
 นายคีตพล    ฉลอมพงษ์
5/2  
34 49619
 นายคุณานนต์    จิ่งต่ามน
5/2  
35 49573
 นายกานต์    กาวงศ์
5/2  
36 49234
 นายณัฐภัทร    วรหาญ
5/2  
37 49609
 นายณัฏฐชัย    นนทะสร
5/1  
38 49287
 นายกฤษณล    ทองจ่าม
5/4  
39 52318
 นายจักรพงศ์    ทิพย์ลุ้ย
5/4  
40 49205
 นายพีรภัทร    ดอนมูล
5/10  
41 49939
 นายจักริน    ธิสกุล
5/9  
42 49572
 นายชนาธิป    ทำการดี
5/9  
43 49866
 นายกันตพัฒน์    วงศ์เขื่อนแก้ว
5/8  
44 49543
 นายเกรียงศักดิ์    สุใจ
5/8  
45 49302
 นายชิษณุพงศ์    อภิวงศ์เจริญ
5/8  
46 51742
 นายตรีสุวรรณ    เดชะกูล
5/6  
47 49602
 นายกฤตภาส    ราชบัณฑิตย์
5/6  
48 49739
 นายชนกันต์    ธนวงศ์อุดม
5/5  
49 52345
 นายณวัฒน์    มากมาสิน
5/4  
50 52344
 นายชนธวัส    เตโม
5/4  
51 48420
 นายกรณ์จีรัณ    ตระกูลอภิชารัตน์
6/11  
52 51683
 นายคุโณดม    บุญวัฒน์
6/10  
53 48449
 นายธนบดี    ไกรทอง
6/10  
54 48289
 นายชลชาติ    ชัยยะ
6/10  
55 49021
 นายณัฐนันท์    อุปนันท์
6/8  
56 48924
 นายธนกฤษณ์    ยิ่งยงมหาทรัพย์
6/3  
57 48955
 นายณัฐปคัณต์    ปุยสุวรรณ
6/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 57 คน