กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชื่อกิจกรรม/ชุมนุม ระดับชั้น จำนวนที่รับ (คน) ครูที่ปรึกษา สถานะ
Word Search ม. 1 24 / 25 คน ครูน้ำฝน โทปุญญานนท์, นางสุรีย์ รัตนธรรม ปกติ
วิทยาศาตร์ ม. 1 25 / 25 คน เต็ม ครูศรีพรรณ นาพรม ปกติ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม. 1 19 / 20 คน ครูนิตยา ศรีสุวรรณ์, ครูเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์ ปกติ
วัฒนธรรมจีน ม. 1 28 / 29 คน ครูบานเย็น ฤทธิไตรภพ , ครูอมรพรรณ มูลหล้า ปกติ
ธนาคารโรงเรียนสำหรับนักเรียน ม.ต้น ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี ปกติ
Spotify ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูจริณญา นามวงค์ ปกติ
ถักโครเชต์เบื้องต้น ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูศิริพร จิตอารีย์ . ครูต่อศักดิ์ ชินันท์ ปกติ
ล้านนาศึกษา (ม.ต้น) ม. 1,2,3 25 / 50 คน ครูนวพรรณ แก้วชะเนตร, ครูนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร, ครูณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์ ปกติ
ดูซีรีย์ (เกาหลี) ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูลีน่าร์ เรือนทิพย์ ปกติ
Manga & Anime ม. 1,2,3 50 / 50 คน เต็ม ครูธีรัช ลอมศรี , ครูพัชรินทร์ อู่ทอง ปกติ
ลูกเสือทำดีมีจิตอาสา ม. 1,2,3 26 / 30 คน ครูวิชิต สอาดล้วน ปกติ
ยุพราชศิลปิน ม. 1,2,3 10 / 25 คน นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์ ล็อคกิจกรรม
Graphic and Multimedia ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูนพดล ขอดคำ ล็อคกิจกรรม
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SketchUp Online ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง ปกติ
ภาษาไทยพาเพลิน ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ ปกติ
To be number one (ม.ต้น) ม. 1,2,3 43 / 50 คน ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ ครูณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญ ปกติ
A-math ม. 1,2,3 26 / 26 คน เต็ม ครูอภิณห์ภัศ ก๋าอิน ปกติ
ศิลปะประดิษฐ์ ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม นางศิริพร สายสอน ,ว่าที่ ร.ต.ยนตรการ จินะคำปา, นางสาวพิชญา ติ๊บหน่อ ครูนักศึกษาฝึกสอน ปกติ
เวทคณิต (Vedic Mathematics) ม. 1,2,3 35 / 35 คน เต็ม ครูรุ่งทิวา บุญมาโตน ปกติ
ดูหนังวิทยาศาสตร์ ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม เจษฎา เจริญชัยชนะ ปกติ
นาฏศิลป์ม.ต้น ม. 1,2,3 22 / 25 คน ปิยวรรณ บุญธิมา ล็อคกิจกรรม
สนุกคิด คณิตศาสตร์ ม. 1,2,3 23 / 25 คน ครูศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ ปกติ
กอล์ฟ ม.ต้น ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม นายสุรชัย พฤกษาสกุล ปกติ
หนังสือเล่มเล็ก ม. 1,2,3 28 / 30 คน ครูคณาวุฒิ วรนุช ปกติ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนต์(Head Heart) ม. 1,2,3 20 / 20 คน เต็ม ครูภานุพันธุ์ ขันธะ ปกติ
สารวัตรนักเรียน ม.ต้น ม. 1,2,3 28 / 30 คน นายทวี ฤทธิเดช , นายทัพไทย ทะลือชัย, นายธนวัฒน์ ฤทธิเดช ปกติ
ของเล่นวิทยาศาสตร์ ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูรุ่งอรุณ อุ่นเรือน ปกติ
astronomy ม. 1,2,3 26 / 26 คน เต็ม ครูวราภรณ์. เป้ามณี ปกติ
คณิตศิป์เส้นด้าย ม. 1,2,3 20 / 20 คน เต็ม ครูขนิษฐา คมขำ ปกติ
SUDOKU ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม นาง ณ ชนก ปาลี ปกติ
ชุมนุม กีฬาฟุตบอล YRCFC ม. 1,2,3 100 / 100 คน เต็ม ครูวรกิจ สัตยวงค์,ครูวัชรพงษ์ ธะนันศรี ปกติ
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม. 1,2,3 45 / 50 คน ครูณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย, ครูภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ ปกติ
crosswords ม.ต้น ม. 1,2,3 50 / 50 คน เต็ม ครูชัญญะพิชญ์. ระดม,ครูเปี่ยมสุข. ชูตระกูล ปกติ
ประวัติศาสตร์บนแผ่นฟิล์ม ม. 1,2,3 40 / 40 คน เต็ม ครูศศิธร สุริยา, ครูจิรสุดา ธรรมรังษี ปกติ
English words ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูสุกัญญา สว่างวัล ปกติ
โยธวาทิตและดนตรี ม. 1,2,3 34 / 35 คน ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู , MR.Courtney Rodriguez ล็อคกิจกรรม
Board Game ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม T. Willem Op den Brouw ล็อคกิจกรรม
Word Games ม. 1,2,3 26 / 30 คน T. Richard Bennett ล็อคกิจกรรม
A-Math Club ม. 1,2,3 8 / 20 คน T.Jennifer E.Manuel ล็อคกิจกรรม
Basketball Club ม. 1,2,3 34 / 40 คน T.Michael Solivan,,ครูสุเมธ ภิญโญฤทธิ์ ล็อคกิจกรรม
Badminton Club ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม T.Rene Saromines ล็อคกิจกรรม
Astronomy Club ม. 1,2,3 14 / 25 คน T.Yulia Ryaskova ล็อคกิจกรรม
Mobile Esports Games ม. 1,2,3 20 / 20 คน เต็ม T.Flor Angeline Solivan,ครูพงศ์เกษตร จันทรบูรณ์ ล็อคกิจกรรม
Charity/Fundraiser Club ม. 1,2,3 0 / 30 คน T.Karen Kimball ล็อคกิจกรรม
Sudoku Club ม. 1,2,3 6 / 25 คน T.Mario Simic ล็อคกิจกรรม
Running Club (วิ่งชิวๆกับครูตุ่ย) ม. 1,2,3 32 / 35 คน ครูพรวัลย์ สิงหพันธ์,ครูวัชรพงษ์ ธนันศรี ปกติ
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ม. 1,2,3 24 / 25 คน ครูกาญจนา ศิริบุญยืน ปกติ
Relax Bio by Kruwan ม.ต้น ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว, ครูเปรมิกา (นักศึกษาฝึกสอน) ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร ปกติ
Sport for fun ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม จักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล,วัชรพงษ์ ธนันศรี ปกติ
ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ต้น ม. 1,2,3 18 / 25 คน ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม ปกติ
ยุวบรรณารักษ์ ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม คุณครูวรมงคล ภาพพริ้ง, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง ปกติ
อ่านปันสุข ม. 1,2,3 22 / 30 คน ครูกุลกัญญณัช มากุล, ครูฐิติวัลคุ์ กัมพลาวลี ปกติ
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ม. 1,2,3 24 / 25 คน ครูจินตรา ร่มโพธิ์ ปกติ
ดนตรีไทย-พื้นเมือง ม. 1,2,3 6 / 25 คน ครูเศวต รัตนเจริญมิตร ล็อคกิจกรรม
ยุวคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 12 ม. 1,2,3 30 / 40 คน ครูปณวรรต บุญตาศานย์ ,ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมประวัติศาสตร์ล้านนา ม. 1,2,3 0 / 25 คน นางยุพิน บัวลาแก้ว , นายอภิภูมิ เปลียวปลอด ปกติ
ชุมนุมห้องเรียนสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Green Leaning Room ม. 1,2,3 1 / 20 คน ครูสุนันท์ สโมสร ปกติ
จิตอาสา ม. 1,2,3 18 / 30 คน ครูกุลกัญญณัช มากุล ปกติ
จิตอาสา ม. 1,2,3 15 / 30 คน ครูภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ ปกติ
ดาราศาสตร์ ม.ต้น ม. 1,2,3 0 / 30 คน ครูวรฤทธิ์ อุดพรม ปกติ
English variety ม. 2 20 / 20 คน เต็ม ครูปรารถนา จีนาใหม่ ปกติ
ออกกำลังกายสไตล์จีน ม. 2 8 / 50 คน ครูกัลยาณี,ครูภัสร์ชนกพร,Mr.Fu Bin ปกติ
คณิตพาเพลิน ม. 2,3 15 / 25 คน ครูลัดดาวรรณ์ จันทร์พรหม ปกติ
Video Blog (Vlog) ม. 2,3 20 / 20 คน เต็ม ครูธีรวัฒน์ บุญทวี, ครูศรินยา ฤทธิเดช ปกติ
ถ่ายภาพจาก Smart phone ม. 3 25 / 25 คน เต็ม ครูจารุวรรณ ศริจันทร์ ปกติ
สภานักเรียน ม. 3 15 / 20 คน ครูเอนก เป็งมูล ล็อคกิจกรรม
นักอ่าน ม. 3 5 / 20 คน นางอำพรรณ ใจแน่น ปกติ
We love Français ม. 3 0 / 15 คน นายสุวัฒน์ บุญเคลือบ , นางไพริน นันทะเสน ปกติ
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเอง ม. 4 16 / 25 คน ครูมานพ พิชยศ ปกติ
ฝึกสมองประลองปัญญา ม. 4 24 / 25 คน ครูอรวรรณ คงบรรทัด ปกติ
นักสถาปนิก ม. 4 16 / 25 คน ครูประเทือง ใจแก้ว ปกติ
จิตอาสาพัฒนาชีวิต ม. 4 26 / 26 คน เต็ม ครูมนู กันทะวงค์ ปกติ
Lazy Friday ม. 4 25 / 25 คน เต็ม ครูวิลาวัลย์ เทพจักร ปกติ
นักธุรกิจรุ่นเยาว์ ม. 4 5 / 15 คน ครูมัลลิกา ถิราวัตร ปกติ
Connecting Classrooms ม. 4 0 / คน นางชวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์, นางสาวเกศริน จักรมณี ล็อคกิจกรรม
จิตอาสา ม. 4 13 / 25 คน ครูกัญญณัช จิวหานัง ปกติ
ล้านนาศึกษา (ม.ปลาย) ม. 4,5 30 / 30 คน เต็ม ครูกวิน นวลแก้ว ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 2 ม. 4,5 27 / 65 คน ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ อ่อนหวาน ล็อคกิจกรรม
Photography Techniques ม. 4,5 10 / 10 คน เต็ม ครูนิโรจน์ แก้วชะเนตร ปกติ
Nature and Happiness ม. 4,5 25 / 25 คน เต็ม ครูแคทลียา สมแปง ปกติ
ภาพสวยด้วย Canva ม. 4,5 21 / 25 คน รสสุคนธ์ เมืองเมฆ ปกติ
เครื่องบินบังคับวิทยุ ม. 4,5 3 / 5 คน ครูสุรัตน์ กาบทุม ปกติ
ยุวคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 12 ม. 4,5,6 21 / 25 คน ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ ล็อคกิจกรรม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม นายสมศักดิ์ แซ่หู ปกติ
แคทวอร์กบอกข่าว ม. 4,5,6 5 / 25 คน ครูกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ ปกติ
ยุพราชศิลปิน ม. 4,5,6 13 / 25 คน นายณัฐพล​ นันโท ล็อคกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย ม. 4,5,6 27 / 27 คน เต็ม นางเกศริน ธรรมขันแข็ง ปกติ
ท่องโลกอนิเมะญี่ปุ่น ม. 4,5,6 55 / 55 คน เต็ม ครูเกศินี เทพทอง, ครูจันทนา จันทรไพจิตร ปกติ
สานฝันสู่นักเขียน ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์ ปกติ
To be number one (ม.ปลาย) ม. 4,5,6 49 / 50 คน ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ , ครูพิรุฬวัฒน์ เรือนมูล ปกติ
นาฏศิลป์ ม. 4,5,6 17 / 25 คน ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ ,ครูวรินธร ชัยเนตร ล็อคกิจกรรม
DPST YRC STEM Club ม. 4,5,6 55 / 100 คน ครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์, ครูวัชราพร ฉลาด, ครูพิมลพร แสนสุรินทร์, ครูกรรณิการ์ แดงหม่อง ล็อคกิจกรรม
อาหารหลากลาย ม. 4,5,6 33 / 33 คน เต็ม ครูวิจิตตรี ภักดี ปกติ
English Drama and Skit ม. 4,5,6 4 / 50 คน ครูพรทิพย์ ณ เชียงใหม่,ครูธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์ ปกติ
DIY Biology ม.ปลาย ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม นายมงคล ปัญญารัตน์ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 2 ม. 4,5,6 0 / 100 คน นายพัทธยากร บุสสยา ล็อคกิจกรรม
กอล์ฟ ม.ปลาย ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูทศพล สุภาหาญ ปกติ
พิชิตโจทย์คณิต ม. 4,5,6 10 / 25 คน ครูเกศแก้ว ชื่นใจ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 3 และ นศท.หญิง ม. 4,5,6 12 / 100 คน ครูวิชชากร ไขแสง ปกติ
ธนาคารโรงเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย ม. 4,5,6 16 / 25 คน ครูขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ ,ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี ปกติ
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม. 4,5,6 40 / 50 คน ครูกัญญณัช จิวหานัง, ครูณัชชา อินทร ปกติ
แอปพลิเคชันใหม่น่าใช้ ม. 4,5,6 35 / 35 คน เต็ม ครูหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์, ครูณัฐริณทร์ ไชยพูน ปกติ
โยธวาทิตและดนตรี ม. 4,5,6 15 / 30 คน ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู , MR.Courtney Rodriguez ล็อคกิจกรรม
Movie Club ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม T.Cirilo Ortega Lim ล็อคกิจกรรม
Scrabble (Crossword) ม. 4,5,6 12 / 20 คน T.Arnel Tello Rimando ล็อคกิจกรรม
"PROTEIN CLUB" ม. 4,5,6 0 / 11 คน T.Sajan Palanchoke ล็อคกิจกรรม
Smart phone photography club ม. 4,5,6 10 / 10 คน เต็ม T.Harold Dan Cabalida ล็อคกิจกรรม
Running Club (วิ่งชิวๆกับครูตุ่ย) ม. 4,5,6 29 / 35 คน ครูพรวัลย์ สิงหพันธ์,ครูวัชรพงษ์ ธนันศรี ปกติ
Scrabble (Crossword Game) ม. 4,5,6 50 / 50 คน เต็ม ครูชลดา สุมา, ครูสุภาวดี ฉลาดวงศ์ ปกติ
Relax Bio by Kruwan ม.ปลาย ม. 4,5,6 46 / 60 คน ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว, ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 3 ม. 4,5,6 41 / 100 คน ครูสาวิตรี อายุวรรณา ล็อคกิจกรรม
ชีวะกับชีวิต ม. 4,5,6 15 / 25 คน ครูสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ ปกติ
ชาเย็น ไม่เย็นชา ม. 4,5,6 50 / 50 คน เต็ม นางสาวธีรฎา ไชยเดช, นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล ปกติ
จิตอาสา ม.ปลาย ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูสุกาญจน์ดา สิงฆราช ปกติ
ภาษาพาเพลิน ม. 4,5,6 38 / 58 คน ครูวิราพร มาสกลาง,ครูอังคณา สุปน ล็อคกิจกรรม
ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย ม. 4,5,6 5 / 30 คน ครูดิสกร นินนาทโยธิน, ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม ปกติ
หมากล้อม ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูกุลวรรธน์ อินทะอุด ปกติ
นักลงทุนรุ่นเยาว์ ม. 4,5,6 10 / 10 คน เต็ม วรวัฒน์ ธรรมวงศ์ ปกติ
Chemistry Diary ม. 4,5,6 17 / 25 คน คุณครูศุภรา ถาอินทร์ ปกติ
First Aid YRC (งานอนามัยโรงเรียน) ม. 4,5,6 26 / 26 คน เต็ม นายสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี ล็อคกิจกรรม
Easy Physics ม. 4,5,6 13 / 50 คน ครูลลนา ใหลเจริญ , ครูสายใย ไชยวัณณ์ ปกติ
ชุมนุมอาเซียน ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูสุภารัตน์ คากิซากิ , ครูกุลชาติ ชัยมงคล ปกติ
บรรณารักษ์อาสา ม. 4,5,6 8 / 30 คน คุณครูวรมงคล ภาพพริ้ง, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง ปกติ
ํYRC Go Green เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูจิตรัตน์ดา ปกติ
ดนตรีไทย-พื้นเมือง ม. 4,5,6 13 / 25 คน ครูเศวต รัตนเจริญมิตร ล็อคกิจกรรม
ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน ม. 4,5,6 36 / 50 คน ครูไพริน นันทะเสน, ครูสุวัฒน์ บุญเคลือบ+ ปกติ
สนุกกับชีววิทยา ม. 4,5,6 1 / 25 คน นางมนฤดี ธรรมสอน ปกติ
Learn English with TikTok ม. 4,5,6 16 / 25 คน ครูกรรณิกา เกตุบุญเรือง ปกติ
Roborobot ม. 4,5,6 11 / 25 คน ครูเสกสรร สรรสรพิสัทธิ์ ปกติ
ตะกร้อYRC ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูศุภชาติ ปกติ
เทเบิลเทนนิส(ปิงปอง) ม. 4,5,6 26 / 26 คน เต็ม วิเชียร มหาพรหม ปกติ
กิจกรรม Crossword Puzzle มหาสนุก ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูธนิต วงค์ทอง ปกติ
ติวสังคม ม. 4,5,6 0 / 30 คน นายกิตติพงศ์ ยอดชุมภู ปกติ
ิฺฺฺฺฺBeauty&Healthy ม. 4,5,6 4 / 50 คน ครูนันทิตา รัตนธรรม, ครูสุชาติ รัตนธรรม ปกติ
YRC Zero Wase ม. 4,5,6 4 / 25 คน ครูชลธิชา พิกุลวรชัย ปกติ
Connecting Classrooms ม. 4,5,6 49 / 50 คน ครูชวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์, ครูเกศริน จักรมณี ปกติ
I Love Chem. ม. 4,5,6 0 / 25 คน ครูนัฐยา ทองจันทร์ ปกติ
ดาราศาสตร์ ม. 4,5,6 2 / 25 คน นายไกรศร จองมูลสุข ปกติ
Math Camp ม. 5 26 / 45 คน ครูมณีรัตน์ ธินะ, ครูนันทนัช นันทพงษ์ ล็อคกิจกรรม
English for fun ม. 5 8 / 25 คน ครูธนาอร โหละสุต ปกติ
คณิตวันละนิด ม. 5 3 / 25 คน ครูกัญปภัสร์ คำป้อ ปกติ
คลินิกคณิตศาสตร์ ม.5/12-15 ปีการศึกษา 2564 ม. 5 1 / 25 คน นายณรงค์ฤทธิ์ ณ เชียงใหม่ ปกติ
สภานักเรียน ม. 5 17 / 30 คน ครูเอนก เป็งมูล ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร ม.5 ม. 5 76 / 80 คน ครูอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ ปกติ
E-sports ม. 5,6 26 / 26 คน เต็ม นายอาณัตพงษ์ แก้วทา ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 ม. 5,6 36 / 80 คน ครูธนวัฒน์ พันธ์วิชัย ล็อคกิจกรรม
ครอบครัวเดียวกัน ม. 6 26 / 27 คน นายสราญ คำอ้าย ปกติ
ถ่ายภาพจาก Smart phone ม. 6 25 / 25 คน เต็ม นางสาวสุภาสินี เสวันตุ่น ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 4 ม. 6 37 / 55 คน ครูอัญภัทร บุตรพรหม ล็อคกิจกรรม
GiftedMath602 ม. 6 23 / 30 คน ครูสุกัญญา เหมืองสอง ล็อคกิจกรรม
พสวท.สมทบ ม. 6 33 / 44 คน ครูธีรุตม์ บุญมา, ครูอภิณห์พร มานิ่ม ปกติ
Chem_is_try#1 ม. 6 6 / 25 คน ครูพิมลพร แสนสุรินทร์ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 2 ม. 6 40 / 55 คน ครูไพรัช เฉยเมล์ ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 3 ม. 6 40 / 54 คน นายชนพัฒน์ นาคยา ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร ม. 6 24 / 50 คน นายทวี ฤทธิเดช ปกติ
นักศึกษาวิชาทหาร ม.6 ม. 6 60 / 75 คน ครูพัทธยากร บุสสยา ปกติ
จิตอาสา ม. 6 38 / 50 คน ครูณัชชา อินทร ปกติ
English for Admission ม. 6 0 / 50 คน ครูชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ ล็อคกิจกรรม