โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Smart phone photography club      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : T.Harold Dan Cabalida   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:17:34 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.สริลพร    แสงพิชัย
6/16  
2
    น.ส.กันติชา    สุทัศน์
6/16  
3
    น.ส.โซเฟีย ณิชา    คาร์ลสัน
6/16  
4
    น.ส.แพรวา    พงศ์ธนบรรณ
6/16  
5
    น.ส.ฐิหัทยา    ชนะเดช
6/16  
6
    น.ส.ณัฐธิดา    ซาคาคิดะ
6/16  
7
    น.ส.อภิษฎา    เพ็ชรณสังกุล
6/16  
8
    น.ส.สุชัญญา    หาญสิทธานนท์
6/16  
9
    น.ส.พีรยา จูเลีย    กาสเซ่นชมิดท์
6/16  
10
    น.ส.รัฐนันท์    รชตะไพโรจน์
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน