โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Sudoku Club      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Mario Simic   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:40:32 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.กุลศิริ    แก่นสาร
1/1  
2
    ด.ช.ณัฏฐกนิษฐ์    สิทธิทองจันทร์
1/14  
3
    ด.ญ.เบญจลักษณ์    แก้วธิ
2/14  
4
    ด.ญ.พิชามญชุ์    อุตมะโชค
3/1  
5
    ด.ญ.ขวัญข้าว    ดำรงสิริคุณ
3/1  
6
    ด.ช.ชลณะศิลป์    การสุทธิวิวัฒน์
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน