โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Mobile Esports Games      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Flor Angeline Solivan,ครูพงศ์เกษตร จันทรบูรณ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:34:21 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.พรรัมภา    น้อยสกุล
1/2  
2
    ด.ช.วิชญ์พล    ศักดิ์เจริญ
2/1  
3
    ด.ช.วรเดโช    ประจำดี
2/2  
4
    ด.ช.กวีวัฒน์    ปัญญาโน
3/2  
5
    ด.ช.สุรเศรษฐ์    สุนทรรัตน์
3/2  
6
    ด.ญ.พิมพ์พลอย    คันธวงค์
3/14  
7
    ด.ช.กรณิศ    วงศ์เจริญ
3/14  
8
    ด.ญ.จิดาภา    มิ่งเชื้อ
3/14  
9
    ด.ญ.ตุลยา    พวงนาค
3/14  
10
    ด.ญ.ขวัญหทัย    กำจร
3/14  
11
    ด.ช.วรวัช    วันเพ็ญ
3/2  
12
    ด.ช.พบธรรม    จุลมุสิก
3/2  
13
    ด.ช.กวีวัธน์    นากาโอะ
3/2  
14
    ด.ช.ปภังกร    ปัญญาราช
3/2  
15
    ด.ช.ธเนศ    โรจน์ฤดากร
3/2  
16
    ด.ญ.กุลธิดา    นาธรรมเจริญ
3/1  
17
    ด.ญ.อโณชา    ผิวทองงาม
3/1  
18
    ด.ช.จิรภาส    ไชยวงค์
3/1  
19
    ด.ญ.ชนาพร    สายทอง
3/1  
20
    ด.ญ.พลอยไพลิน    แย้มยินดี
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน