โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Scrabble (Crossword)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : T.Arnel Tello Rimando   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:14:30 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.กัญญาภัค    ประทุมศรี
4/16  
2
    น.ส.ธัญญภรณ์    นันไชย
4/16  
3
    น.ส.เขมจิรา    เมคพัธน์
4/16  
4
    น.ส.ปิยนุช    แดงงาม
4/16  
5
    นายพีรวิชญ์    ต๊ะปัญญา
5/16  
6
    นายชณาณล    พึ่งธรรม
5/16  
7
    น.ส.ธนภา    อมตวณิชกุล
6/16  
8
    น.ส.พชรวรรณ    เด็กยอง
6/16  
9
    น.ส.นุชจรี    ชูดวง
6/16  
10
    น.ส.จินต์จุฑา    เรือนปัญโญ
6/16  
11
    น.ส.ณฐพร    มงคล
6/16  
12
    นายพบธรรม    ตาเหียง
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12 คน