โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Astronomy Club      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Yulia Ryaskova   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:40:06 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.พร้อมภวัต    กิติมา
2/1  
2
    ด.ญ.บุณยานุช    สันต์สวัสดิ์
2/14  
3
    ด.ช.ธรรมธร    สุกะโต
2/14  
4
    ด.ญ.ภัทรกานดา    มินานนท์
2/14  
5
    ด.ช.ชาญณรงค์    รัตนะ
2/14  
6
    ด.ญ.ศิรตญา    เจนรถา
2/14  
7
    ด.ช.พัชรพล    พลอยแย้ม
2/14  
8
    ด.ช.ชยกร    จีสันติ
2/14  
9
    ด.ช.ธนกฤต    บวรเลิศศักดา
2/14  
10
    ด.ช.ปัณณวิชญ์    ปันสุวรรณ์
2/14  
11
    ด.ช.เกื้อกูล    สุวรรณไตร
2/1  
12
    ด.ช.บัณฑิตญากรณ์    กองแก้ว
3/2  
13
    ด.ช.อัครพล    มานารัตน์
3/14  
14
    ด.ญ.ฐิติรัตน์    บวรเลิศศักดา
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14 คน