โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Badminton Club      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Rene Saromines   
สถานที่เรียน :  สนาม   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:14:25 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ศุภวิชญ์    โอโกชิ
1/2  
2
    ด.ช.ภูริพันธ์    เตชะมหพันธ์
1/2  
3
    ด.ญ.พิมพ์มาดา    อ่อนพันธ์
2/2  
4
    ด.ญ.พรอุมา    วิสฤตไพศาล
2/2  
5
    ด.ญ.ธัญพิชชา    ตาอุ่นใจ
2/2  
6
    ด.ญ.ชนาภัทร    แป้นไทย
2/2  
7
    ด.ญ.วิรัลพัชร    เมกูโระ
2/2  
8
    ด.ช.วุฒิชัย    เสียงดี
2/2  
9
    ด.ญ.ธนัญชนก    เยาวโสภา
2/2  
10
    ด.ญ.ลักษิกา    ท้าวเขื่อน
2/2  
11
    ด.ช.ภูธิป    โพธิวงค์
2/1  
12
    ด.ช.กฤษณพล    เมืองมี
2/1  
13
    ด.ญ.ปานชีวา    ยำ
2/1  
14
    ด.ช.ณัฐพงศ์    ปัญญาแก้ว
2/1  
15
    ด.ช.เควิน ทำบุญ    โพโพโลสกี
2/1  
16
    ด.ญ.ธาดาทิพย์    เที่ยงศักดิ์อนุกุล
2/1  
17
    ด.ช.เทวกฤต    ไชยวงค์ษา
2/1  
18
    ด.ช.คณิน    ชำนาญกิจ
2/1  
19
    ด.ญ.สิรินทร์ญา    พิธานวรรณกุล
3/2  
20
    ด.ญ.ชาลิสา    ถาเขียว
3/2  
21
    ด.ญ.ขวัญพิชชา    ทิพย์เนตร
3/2  
22
    ด.ญ.ศิญา    วัฒนา
3/2  
23
    ด.ช.ศุภสิน    กองศรี
3/2  
24
    ด.ญ.กนต์ระพี    เดชะ
3/2  
25
    ด.ญ.ปภัสรา    ชื่นแสง
3/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน