โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Basketball Club       ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Michael Solivan,,ครูสุเมธ ภิญโญฤทธิ์   
สถานที่เรียน :  ยุพราชรังสรรค์   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:31:16 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ณฐรัช    ขัตธิ
1/1  
2
    ด.ญ.พลอยทับทิม    ภูสิริพัฒนานนท์
1/2  
3
    ด.ญ.รุจิรดา    แซ่กู้
1/1  
4
    ด.ช.ปฏิภาณ    จินะ
1/1  
5
    ด.ช.พชร    ช่ำชอง
1/1  
6
    ด.ญ.รัตนวารี    คำมีสว่าง
1/1  
7
    ด.ญ.ศศิรัชพร    บัวเงิน
1/1  
8
    ด.ญ.พิมพ์อร    ชุ่มสวัสดิ์
1/1  
9
    ด.ช.ปริยากร    ใจอินทร์
1/1  
10
    ด.ญ.พิชญาภา    จันทร์คำ
1/1  
11
    ด.ช.ชีวานนท์    จรัสนิวัฒน์
1/1  
12
    ด.ญ.บัวสวรรค์    จำปา
1/1  
13
    ด.ช.ชนกันต์    ภูมูล
2/14  
14
    ด.ช.ศราวุฒิ    ธิสกุล
2/7  
15
    ด.ช.นาโน    ซาคาโมโต
2/7  
16
    ด.ช.ธีระโชติ    ฟูใจ
2/7  
17
    ด.ช.เจชฎาพันธ์    จำปา
2/2  
18
    ด.ช.ธนกร    ไชยมงคล
3/14  
19
    ด.ช.วรธน    จันทะวงศ์
3/14  
20
    ด.ช.กิตติพัทธ์    พงศ์พรรณสาร
3/14  
21
    ด.ญ.คณัสนันท์    สันชัย
3/14  
22
    ด.ช.สุวิจักขณ์    ธรรมดา
3/14  
23
    ด.ช.เซคิ    อะงูนิ
3/14  
24
    ด.ญ.อชิรญา    ยาประเสริฐ
3/14  
25
    ด.ช.ณัฐวุฒิ    พจนเสนี
3/14  
26
    ด.ช.บรูเออร์ เท็ต    เฮาล์โฮลเดอร์
3/14  
27
    ด.ญ.ณัฒนันท์    ศรีภูธร
3/2  
28
    ด.ช.อัศวิน    สุราฤทธิ์
3/2  
29
    ด.ช.รัฐมนตรี    เมาเตจา
3/1  
30
    ด.ช.ณัฐภัทร    ขำดี
3/1  
31
    ด.ช.นิธิภูพันธ์    ปารมีชยานันท์
3/1  
32
    ด.ช.ชยานันฐ์    กลางประพันธ์
3/1  
33
    ด.ญ.จันทมณี    จันทร์ใจวงค์
3/1  
34
    ด.ญ.สิรินาถ    มารังค์
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 34 คน