โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ล้านนาศึกษา (ม.ต้น)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูนวพรรณ แก้วชะเนตร, ครูนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร, ครูณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์   
สถานที่เรียน :  อาคารเรือนแก้ว   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:26:00 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.พัชรี    พนรัญชน์
1/1  
2
    ด.ญ.วิภาวี    แพใหญ่
1/14  
3
    ด.ญ.วรางค์รัตน์    อินต๊ะวิน
1/13  
4
    ด.ญ.พรลภัสสร    ชูอินทร์
1/13  
5
    ด.ช.ก้องภพ    สิงห์ตาแก้ว
1/13  
6
    ด.ช.ภูริทัต    อภิชัย
1/13  
7
    ด.ญ.ชนิสรา    กันทวงค์
1/13  
8
    ด.ช.นครธน    มูลไฝ
1/13  
9
    ด.ช.นพธรรม?    แก้วมูล
1/13  
10
    ด.ช.สิปปกร    เฉนะ
1/13  
11
    ด.ช.ชัชชนก    บุญลูน
1/1  
12
    ด.ญ.ศศิรินทร์    เขื่อนแก้ว
1/6  
13
    ด.ญ.กัญญาณัช    ถาติด
1/7  
14
    ด.ช.มนฐิติ    รัตนสมาหาร
1/8  
15
    ด.ญ.ชนิดา    กุญชร
1/8  
16
    ด.ช.ศรัณยพงศ์    วงค์ขัติย์
1/8  
17
    ด.ญ.สวรส    คันธรส
1/8  
18
    ด.ญ.ล้านนา    อินต๊ะยศ
2/7  
19
    ด.ญ.มิ่งกมล    วงศ์เขื่อนแก้ว
2/7  
20
    ด.ช.นรวิชญ์    จันทร์พุธ
2/6  
21
    ด.ญ.ดาริน    เสวลาภี
2/4  
22
    ด.ญ.ชญาดา    จินะเป็งกาศ
2/4  
23
    ด.ญ.พัฒน์นรี    ใจแข็ง
3/7  
24
    ด.ญ.กันตา    ขันธะชมภู
3/7  
25
    ด.ญ.ภัทรวดี    แสนคำปิง
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน