โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  A-Math Club      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Jennifer E.Manuel   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:46:46 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ธนะสิทธิ์    อินทิสอน
2/2  
2
    ด.ช.ภูเบศ    อุ่นจิโน
2/2  
3
    ด.ญ.รรรรร    ขวัญแก้ว
2/2  
4
    ด.ช.นรากร    ฝั้นอ้าย
2/2  
5
    ด.ช.ณฐนัท    ตันสงวน
2/2  
6
    ด.ช.มิตรแท้    แสนนิล
2/2  
7
    ด.ญ.วรรษชล    วิเศษจุมพล
2/14  
8
    ด.ช.ไชยพันธ์    ราชตา
2/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน