โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Word Games      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T. Richard Bennett   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:52:20 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.สรวิชญ์    ชัดเจน
1/1  
2
    ด.ญ.กรวรรณ    มานะทัศน์
1/2  
3
    ด.ญ.ปรียาดา    อิ่นแก้ว
1/2  
4
    ด.ช.นิตินันต์    ทองคำ
1/2  
5
    ด.ญ.นันท์นลิน    ไชยวัณณ์
1/1  
6
    ด.ญ.ปราณปริยา    ญาติมาก
1/1  
7
    ด.ช.สรวิชญ์    จินาวงค์
1/1  
8
    ด.ญ.แสนรัก    ยศแสนสุข
2/14  
9
    ด.ญ.เมธาพร    บุญปภังกร
2/14  
10
    ด.ญ.ณัฏฐ์นลิน    สันกลกิจ
2/14  
11
    ด.ญ.ธัญชนก    สุภา
2/14  
12
    ด.ญ.สหฤทัย    ใจจิตร
2/14  
13
    ด.ช.ปลื้ม    อินต๊ะวงค์
2/14  
14
    ด.ญ.กีรติพัชร    กิตติ
2/1  
15
    ด.ญ.ปริยากร    ปัญญาดี
2/1  
16
    ด.ช.ธนภัธร์    ประทีปแก้ว
2/1  
17
    ด.ญ.วรัญญา    ตาศิริกุล
2/1  
18
    ด.ญ.ขวัญชนก    ทองแดง
2/1  
19
    ด.ญ.วรกานต์    กันทวงค์
2/1  
20
    ด.ช.ภูมิแผ่นดิน    ปรีดา
2/1  
21
    ด.ช.อรุษ    หิรัญวัฒน์
2/1  
22
    ด.ช.เตชินท์    ฟูเต็ม
3/1  
23
    ด.ญ.นวพร    โอรัตนสถาพร
3/2  
24
    ด.ญ.พีชญาดา    วาฤทธิ์
3/2  
25
    ด.ญ.กัญญ์กุลณัช    แก้วกันใจ
3/2  
26
    ด.ญ.รฐา    ถาวรวรากรกุล
3/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน