โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Board Game      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T. Willem Op den Brouw   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:18:48 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ปุณณภพ    จันทาพูน
1/1  
2
    ด.ช.กิตติธัช    ปัญญาแดง
1/14  
3
    ด.ญ.ตาน้ำ    คำมาลา
1/14  
4
    ด.ญ.ปุรินทณี    ศรีวรรณ
1/14  
5
    ด.ช.ธนพัต    คันธวงศ์
1/14  
6
    ด.ญ.ปัณฑารีย์    พากเพียร
1/14  
7
    ด.ช.กีรติ    คากิซากิ
1/14  
8
    ด.ช.จิรวัฒน์    ปัญญาโน
1/2  
9
    ด.ช.วรธน    ทะพิงค์แก
1/2  
10
    ด.ญ.อาณัญชา    รัชอินทร์
1/2  
11
    ด.ช.อรรถ    เกิดนาค
3/1  
12
    ด.ช.กิตติธัช    ทองดี
3/1  
13
    ด.ญ.สิรินภา    วาณิชประดิษฐ์
3/1  
14
    ด.ญ.มนต์ทิรา    ภูสิริพัฒนานนท์
3/1  
15
    ด.ช.คณิน    เวียงดาว
3/2  
16
    ด.ช.พฤกษ์    ปัญญาพรหม
3/2  
17
    ด.ช.วสุพล    เค้าฝาย
3/1  
18
    ด.ช.ภูวดล    เวียงสิมมา
3/1  
19
    ด.ช.ธนภูมิ    นามวงค์
3/1  
20
    ด.ช.กิตติภพ    หมีจันต๊ะ
3/1  
21
    ด.ช.ทายาท    ธรรมรัตนพงษ์
3/1  
22
    ด.ญ.กชพร    ไชยศรี
3/1  
23
    ด.ญ.กัลยกร    ฉลาด
3/1  
24
    ด.ช.ชิษณุชา    วิไลเขา
3/1  
25
    ด.ช.นนทพัทธ์    ธุมาญากร
3/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน