โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โยธวาทิตและดนตรี      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู , MR.Courtney Rodriguez   
สถานที่เรียน :  ศูนย์การเรียนรู้โยธวาทิตและดนตรี โรงช้างต้น   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:43:37 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายบุญญพัฒน์    สุธาชัย
4/6  
2
    น.ส.อังคณา    ปัญญาแปง
4/11  
3
    น.ส.อรปรียา    สมบูรณ์
4/11  
4
    น.ส.ศรีสุภางค์    ปิงวัง
4/12  
5
    นายจิรศักดิ์    สูญโญ
4/12  
6
    นายนวพล    ผลนิมิตร
4/12  
7
    น.ส.ชลณธร    คำวงค์
4/13  
8
    น.ส.ณัฏฐณิชา    รัตนกมลรัตน์
5/15  
9
    น.ส.ณัฏฐนิช    สุระมิตร
5/13  
10
    น.ส.ศุภกานต์    ขันคำ
5/3  
11
    น.ส.ฐิติพร    บุญมาแก้ว
6/12  
12
    น.ส.อรวรรณ    มหาวรรณ
6/12  
13
    น.ส.เพชรนภา    อารีย์
6/13  
14
    น.ส.เบ็ธทานี    ซาร่าห์ เลเวลล์
6/14  
15
    น.ส.ชนากานต์    สุโขทัย
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน