โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โยธวาทิตและดนตรี      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู , MR.Courtney Rodriguez   
สถานที่เรียน :  ศูนย์การเรียนรู้โยธวาทิตและดนตรี โรงช้างต้น   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:21:52 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ณฐพร    สมสกีสิทธิ์
1/2  
2
    ด.ญ.วิชาภัสสร์    อนนต์ธนัทกุล
1/10  
3
    ด.ช.วรดร    วงค์สิงหา
1/8  
4
    ด.ญ.ภิมวรีย์    ดวงแดง
1/8  
5
    ด.ญ.ภัทราภรณ์    มิ่งขวัญ
1/6  
6
    ด.ช.ศกานต์    ตาวงค์
1/6  
7
    ด.ญ.อรสิญา?    งามมี
1/6  
8
    ด.ช.กฤตเมธ    ศรีลา
1/5  
9
    ด.ญ.ศิริวรรณ    ดวงมา
1/5  
10
    ด.ช.ชวพล    ปรีชาเจิดศรี
1/5  
11
    ด.ช.จิตรกร    ชัยยา
1/4  
12
    ด.ช.ก้องภพ    สุวรรณา
1/4  
13
    ด.ญ.สุพิชญนันท์    เมืองใจ
1/3  
14
    ด.ช.ปฏิกาญจน์    หลุยจำวัล
2/13  
15
    ด.ญ.ทาริกา    ปินตา
2/12  
16
    ด.ญ.กัญญรัตน์    สินธุชัย
2/7  
17
    ด.ญ.วริสรา    มูลสม
2/6  
18
    ด.ช.นพรัตน์    อินทวงศ์
2/5  
19
    ด.ช.ธรรมภูมิ    รินแก้ว
2/3  
20
    ด.ช.ภูวนัย    ใจใส
2/3  
21
    ด.ญ.พัชร์ชิสา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
3/9  
22
    ด.ช.นภัสกร    ขันตี
3/6  
23
    ด.ช.พร้อมรัก    ยี่เมา
3/6  
24
    ด.ญ.ธนัชภัค    ตันสุภายน
3/6  
25
    ด.ช.ธนวัชร    ปิงวัง
3/6  
26
    ด.ช.ตุลญวัต    ศรีภา
3/5  
27
    ด.ช.ธัญพิสิษฐ์    ฉนวนจิตร
3/5  
28
    ด.ช.สุวิจักขณ์    ชมถิ่น
3/4  
29
    ด.ญ.อุมากร    จุมปู
3/4  
30
    ด.ช.นัฐวรรธ    กองพล
3/4  
31
    ด.ช.ณัฐกิตติ์    โนจากูล
3/4  
32
    ด.ช.อิศม์เดช    สุทธาชัย
3/3  
33
    ด.ญ.มินท์ตา    พิมพ์มีลาย
3/3  
34
    ด.ช.ธนกร    พงษ์ตุ้ย
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 34 คน