โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Chem_is_try#1      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูพิมลพร แสนสุรินทร์   
สถานที่เรียน :  อาคาร4   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:47:44 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.เยาวเรศ    ตาใจ
6/3  
2
    นายสิปปกร    หลานคำ
6/3  
3
    น.ส.อภิสรา    สหัสแปง
6/3  
4
    น.ส.กนกวรรณ    แซ่เฉิน
6/3  
5
    น.ส.ณัฐนันท์    ทองสุข
6/7  
6
    น.ส.ณหทัย    ทาสา
6/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน