โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  English words      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกัญญา สว่างวัล   
สถานที่เรียน :  โดมหน้าอาคาร 2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:16:56 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ณัฐชยา    อั้นอยู่
1/3  
2
    ด.ช.เจษฎากร    แซ่ลี้
1/4  
3
    ด.ญ.เอกปุณณภา    ราชเหนือ
1/7  
4
    ด.ช.ปกป้อง    โยธินสิริวัฒนา
1/11  
5
    ด.ญ.พัทธ์ธีรา    กางสำโรง
2/13  
6
    ด.ช.สุกฤษฎิ์    พนมเวช
2/13  
7
    ด.ญ.ศุกลภัทร    จอมขันเงิน
2/13  
8
    ด.ช.ศศิสุกิจจ์    วงค์เสือ
2/13  
9
    ด.ช.รัฐศาสตร์    ขัดแก้ว
2/13  
10
    ด.ช.รัฐศาสตร์    พรหมวรรณ
2/13  
11
    ด.ช.ปภังกร    วรรณทาตระกูล
2/13  
12
    ด.ช.ณัฐสิทธิ์    จันต๊ะตึง
2/13  
13
    ด.ช.ธีรภัทร์    คำรินทร์
2/13  
14
    ด.ช.ธัญวิสิฏฐ์    อิ่นแก้ว
2/13  
15
    ด.ช.ชิษณุพงศ์    สีสะอาด
2/13  
16
    ด.ญ.ญานิศา    วัยภา
2/3  
17
    ด.ช.รัชชานนท์    ลุงต๊ะ
2/4  
18
    ด.ญ.ณัฐธิดา    ตาเฟื่อง
2/6  
19
    ด.ญ.เขมิสรา    สานอินสี
2/6  
20
    ด.ญ.รมย์ธีรา    กาวิรส
2/6  
21
    ด.ญ.ชญาภา    อังศุพิศุทธิ์
2/11  
22
    ด.ญ.ชนิตา    รุ้งประเสริฐ
2/11  
23
    ด.ญ.เหมยฟ้า    หมอกใหม่
2/11  
24
    ด.ช.วรปรัชญ์    หวลหงษ์
2/13  
25
    ด.ช.ชลธิศ    บุญมาปะ
2/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน