โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Nature and Happiness      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูแคทลียา สมแปง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:38:54 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.ศุภวรรณ    บุญเรือง
4/2  
2
    นายกวีรัฐ    สินธุชัย
4/15  
3
    น.ส.จุนัฐฎาย์    ประนันท์คำ
4/10  
4
    น.ส.ดลพร    อดดี
4/10  
5
    น.ส.วราภัสร์    กุศลงาม
4/10  
6
    น.ส.สวรินทร์    จิตรบุญ
4/10  
7
    น.ส.วิชญาดา    สอประดิษฐ์
4/5  
8
    น.ส.จรรยาลักษณ์    ประจำชอบ
5/6  
9
    น.ส.สิริกร    แสงคำ
5/6  
10
    น.ส.ปานนะโมส์    แต้สุริยะเจริญกุล
5/10  
11
    น.ส.กิตติวรรณ    เลขาวิจิตร์
5/10  
12
    น.ส.กฤติยา    ชาวโคกหม้อ
5/13  
13
    น.ส.สุชานันท์    วงค์แสงรัตน์
5/14  
14
    น.ส.พรลภัส    นรินทร์
5/14  
15
    น.ส.อัจฉริยา    ยืนยง
5/6  
16
    น.ส.จิรภิญญา    อภิชัย
5/6  
17
    น.ส.นภัสนันท์    มานุษยานนท์
5/6  
18
    น.ส.กุลิสรา    มีสุข
5/6  
19
    น.ส.ฐิตาภา    เขียวออน
5/5  
20
    น.ส.สุปวีณ์    คุ้มเดช
5/5  
21
    นายธนทัต    ชมภูนุช
5/3  
22
    น.ส.ปัญญาพร    ฤทธิแผลง
5/3  
23
    น.ส.นภัสกร    อุ่นตา
5/3  
24
    น.ส.นันท์ลภัส    พิทยาโรจนกุล
5/3  
25
    น.ส.อนันตญา    ศรีคำสุข
5/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน