โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  แอปพลิเคชันใหม่น่าใช้      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์, ครูณัฐริณทร์ ไชยพูน   
สถานที่เรียน :  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1025   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:17:34 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.ธันย์ชนก    ตาบัง
4/2  
2
    นายวัชรพล    วงค์หาญ
4/12  
3
    นายชัยวัฒน์    ไชยถา
4/12  
4
    นายพีรวิชญ์    บัวผัดสอน
4/12  
5
    นายนัท    จินดาศิลป์
4/11  
6
    นายวชิรวิชญ์    คำมา
4/11  
7
    น.ส.จิดาภา    อุปนันชัย
4/10  
8
    น.ส.ณัฐธยาน์    สิงห์สันต์
4/10  
9
    นายชนภัทร    เสวันตุ่น
4/9  
10
    นายอัศวิน    ชีวะพันธ์สมพงษ์
4/7  
11
    นายภูริช    มีสมโรจน์
4/4  
12
    นายณฐพัชร์    นรณภัทรเศรษฐ์
4/3  
13
    น.ส.ศศิกานต์    คำมูล
4/2  
14
    นายณัฐวัฒน์    หันพนัส
5/5  
15
    น.ส.พันธกานต์    กันทะนันท์
5/5  
16
    นายชัชพงศ์    ก๋าเครื่อง
5/4  
17
    นายนฤพน    มาออน
5/1  
18
    น.ส.พลอยชมพู    ซอนเสน
6/10  
19
    น.ส.รรรรรรร    สุวรรณชื่น
6/14  
20
    นายณัฐวุฒิ    บัวศรี
6/14  
21
    น.ส.ณัฎฐา    เยาวะบุตร
6/14  
22
    น.ส.พรทิภา    ปัญจะ
6/15  
23
    น.ส.ภัททิยา    เล็กทอง
6/15  
24
    น.ส.ณิชานันท์    ลายบุดสี
6/15  
25
    นายภูกิจ    กิติภูธนโสภณ
6/10  
26
    น.ส.ศุภาพิชญ์    ทองแก้ว
6/10  
27
    น.ส.พนิดา    อินชัย
6/6  
28
    น.ส.ชนัญชิดา    สุขสำราญ
6/6  
29
    น.ส.สุพิชฌาย์    ตาจุมปา
6/6  
30
    น.ส.วรัชยา    นฤภาคยินดี
6/6  
31
    น.ส.ณิชา    เลิศสูงเนิน
6/6  
32
    น.ส.ญาดา    กรึกโคกสูง
6/6  
33
    นายชนะภัย    วีระ
6/5  
34
    น.ส.ณัฏฐนัญญา    นาใต้
6/5  
35
    น.ส.ณภิชชา    คำวินิจ
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 35 คน