โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ถักโครเชต์เบื้องต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูศิริพร จิตอารีย์ . ครูต่อศักดิ์ ชินันท์    
สถานที่เรียน :  831   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:59:17 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.สุรางค์พิมล    ศรีดอนชัย
1/2  
2
    ด.ญ.อษิฎา    อยู่สำราญ
1/2  
3
    ด.ญ.กัญญาพัชร    สุขสวัสดิ์
2/12  
4
    ด.ญ.นริศรา    สว่างจิตร
2/12  
5
    ด.ญ.พรรณนารา    ธาตุทอง
2/12  
6
    ด.ญ.กรวรรณ    บุราจารย์
2/12  
7
    ด.ญ.ปาริชาต    คนเที่ยง
2/12  
8
    ด.ญ.พลอยสวย    ปัญญาไว
2/12  
9
    ด.ญ.สุพฤกษา    มือแข็ง
2/12  
10
    ด.ญ.ณิชนันทน์    ภิรมย์สด
2/12  
11
    ด.ช.ธัญธนัชย์    สุทธิพัฒน์อนันต์
2/2  
12
    ด.ญ.ภูษณิศา    ยุทธวราชัย
2/2  
13
    ด.ญ.ชมพูนิกข์    ขวัญคำ
2/9  
14
    ด.ช.กันตธี    ใจแก้ว
2/9  
15
    ด.ญ.ธัญรัศม์    พงศ์พัฒนมงคล
2/9  
16
    ด.ญ.หทัยชนก    ปัดลี
2/9  
17
    ด.ญ.ปาณิศา    ไชโย
3/4  
18
    ด.ญ.กวีรชา    อภิชัญญาณัฐ
3/4  
19
    ด.ญ.ปราณปรียา    หมื่นทา
3/4  
20
    ด.ญ.ณัฐมน    บุญฟู
3/3  
21
    ด.ญ.รุ่งพิรุฬหขวัญ    ปั้นทิม
3/3  
22
    ด.ญ.ขวัญข้าว    ดวงจันทร์
3/3  
23
    ด.ญ.พิมพ์ชนก    นุตละ
3/3  
24
    ด.ญ.นัฐฐยา    สง่าพจนากุล
3/3  
25
    ด.ช.ชยางกูร    บุญนาคศิริ
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน