โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ประวัติศาสตร์บนแผ่นฟิล์ม      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูศศิธร สุริยา, ครูจิรสุดา ธรรมรังษี   
สถานที่เรียน :  ห้อง 723   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:36:40 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ลมัทณา    ศรีธนูชัย
1/9  
2
    ด.ญ.พิชญา    พิทักษ์
1/9  
3
    ด.ญ.โมทนาพร    กันธิพันธิ์
1/13  
4
    ด.ญ.พิมพ์มาดา    สกุลวัฒนะ
3/12  
5
    ด.ญ.นิรชา    พิทักษ์
3/12  
6
    ด.ญ.ณิชาภัทร    ถาอินทร์
3/12  
7
    ด.ช.ก่อเกื้อ    ระเด่นอาหมัด
3/12  
8
    ด.ญ.สุภาวิกา    นันทสุวรรณ
3/12  
9
    ด.ญ.สุธานาถ    เสาร์แก้ว
3/12  
10
    ด.ญ.มัญฑิตา    นวลใจ
3/12  
11
    ด.ญ.ณัฐณิชา    วิเศษ
3/13  
12
    ด.ญ.มานาพร    กันธิพันธิ์
3/13  
13
    ด.ญ.ธันยชนก    สุวรรณลัย
3/13  
14
    ด.ญ.กฤตพร    เขียวคำ
3/13  
15
    ด.ญ.ช่อผกา    ทาเปียง
3/13  
16
    ด.ญ.โยษิตา    กุลณาวงค์
3/13  
17
    ด.ญ.หทัยภัทร    สุยะคำ
3/13  
18
    ด.ญ.รวินท์นิภา    ธงนาค
3/13  
19
    ด.ญ.อมีนา    ปัญญาติ๊บ
3/13  
20
    ด.ช.ชยณัฏฐ์    มะลิวัลย์
3/13  
21
    ด.ญ.ฝนเงิน    ใจปินตา
3/12  
22
    ด.ญ.จิรัชญา    แก้วเรือน
3/12  
23
    ด.ญ.ภรณ์พันธุ์    ทองอ่ำ
3/7  
24
    ด.ญ.ชนัญชิดา    ขันพล
3/7  
25
    ด.ญ.ทิพย์ประภา    เพชรใหม่
3/7  
26
    ด.ญ.ณิชา    ชัยเลิศ
3/7  
27
    ด.ญ.ธมกร    มูลแขม
3/7  
28
    ด.ญ.ชลิตา    ใจเป็ง
3/7  
29
    ด.ญ.ธศมนต์    มหากนก
3/7  
30
    ด.ญ.วริศรา    มั่นคง
3/7  
31
    ด.ช.นพศิลป์    คุ้มโต
3/11  
32
    ด.ญ.อัณณ์กาญจน์    มะโนวรรณ
3/12  
33
    ด.ญ.ณันทพร    มณีเลิศ
3/12  
34
    ด.ญ.ภชรภรณ์    อุบลศรี
3/12  
35
    ด.ช.รัฐศาสตร์    สุขจันทร์
3/12  
36
    ด.ญ.นัฐทริกา    จิรวงศ์ญาติ
3/12  
37
    ด.ญ.กัญญารัตน์    ทุ่งไพศาล
3/12  
38
    ด.ญ.ชมกมล    คำเนตรดำ
3/12  
39
    ด.ญ.วิมพ์วิภา    กันทะ
3/12  
40
    ด.ญ.ธัญวรัตม์    แก้วมณี
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 40 คน