โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Photography Techniques      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูนิโรจน์ แก้วชะเนตร   
สถานที่เรียน :  ศูนย์วิทยบริการ อาคารดารารัศมี   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:59:27 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.วาริน    สระทองแมว
4/5  
2
    น.ส.วริศรา    เสนาชัยบาล
4/15  
3
    น.ส.สิริญา    รมหิรัญ
5/7  
4
    น.ส.อาทิตยาพร    ธิอิ่น
5/7  
5
    น.ส.วรัญญภัทร์    ดีหล้า
5/7  
6
    น.ส.ศศิญดา    ใจรัศมี
5/7  
7
    นายปณิธาน    เสรเมธากุล
5/7  
8
    น.ส.ณิชาภัทร    อินศรี
5/7  
9
    น.ส.วนัชญา    จันทร์เที่ยง
5/7  
10
    น.ส.พิมพ์ชนก    กสิผล
5/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน