โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YC เพื่อนที่ปรึกษา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกัญญณัช จิวหานัง, ครูณัชชา อินทร   
สถานที่เรียน :  ห้องแนะแนว   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:24:11 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายณฐนน    สมบูรณ์
4/2  
2
    น.ส.ณัฏฐณิชา    ขันทศร
4/14  
3
    นายชิษณุพงษ์    ลากะสงค์
4/14  
4
    น.ส.ชนัญธิดา    เขียวหน่อเมือง
4/14  
5
    นายญาณวุฒิ    ชัยขาว
4/13  
6
    น.ส.วรัชยา    วสุนันต์
4/12  
7
    น.ส.วรกมล    นพพรประเสริฐ
4/10  
8
    น.ส.ฐานิตา    มานาแวน
4/7  
9
    นายกุลธวัช?    มโนสา
4/7  
10
    น.ส.?ภัทรนันท์?    ยะ?บุญ
4/4  
11
    น.ส.จตุรพร    คำมะนาง
4/4  
12
    น.ส.ปฏิญญาภรณ์    เงินมา
4/3  
13
    น.ส.กนกวรรณ    มณีวรรณ์
4/3  
14
    น.ส.อรณัชชา    เพชรอุดมพร
4/3  
15
    น.ส.ชนกนันท์    เรือนก้อน
5/14  
16
    น.ส.ชุติมา    สิริกันยาธรรม
5/14  
17
    น.ส.พรพิมล    ชุ่มอินทรจักร์
5/14  
18
    น.ส.พลอยฟ้า    ยาบัว
5/14  
19
    น.ส.กัญญพัชร    สุนทรามระ
5/14  
20
    น.ส.สุทธิภรณ์    หงษ์ทอง
5/14  
21
    น.ส.รุจิรา    น่าชม
5/14  
22
    น.ส.จิตรลดา    วิริยะอุดมศิริ
5/13  
23
    นายดุลยวัต    ยุติธรรม
5/13  
24
    น.ส.พัชรดา    ฉัตรปการ
5/13  
25
    นายกิตติกรณ์    ใจงาม
5/6  
26
    น.ส.วรัทยา    มณีศรี
5/4  
27
    น.ส.พิมพ์อร    บุญทอง
5/3  
28
    น.ส.กุลสินี    นันต๊ะวงค์
6/13  
29
    น.ส.อชิรญาล์    พรมมา
6/14  
30
    น.ส.ธนารัตน์    เกียรติธนวัตร
6/14  
31
    น.ส.ณัฐธิดา    สุวรรณยศ
6/14  
32
    น.ส.วริษา    ทรายแก้ว
6/15  
33
    น.ส.จิรัชญา    ปัญญาคำ
6/13  
34
    น.ส.ภัคจิรา    เบ้าแบบดี
6/13  
35
    น.ส.จารุวรรณ    ภูวาดเขียน
6/10  
36
    น.ส.ติโลตตมา    พรมเทพ
6/10  
37
    น.ส.นภัสรพี    อินทรองพล
6/7  
38
    น.ส.ภทรพรรณ    ชูวา
6/4  
39
    นายชนาธิป    เสาวมาลย์
6/3  
40
    น.ส.นิชาภา    แสงคำ
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 40 คน