โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  พัฒนากรน้อย      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูชัญญะพิชญ์. ระดม,ครูเปี่ยมสุข. ชูตระกูล และครู มัลลิกา ถิรวัตร   
สถานที่เรียน :   ห้อง 223 หรือ ห้อง Resource Center อาคารวิเชียร (อาคาร 2) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:48:55 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ภาคภูมิ    ชนะพรหมเมือง
1/6  
2
    ด.ช.ศุภกร    ทองม่วง
1/14  
3
    ด.ญ.ภัควลัญชญ์    บุญสม
1/14  
4
    ด.ญ.ภีรดา    โมจมสิน
1/14  
5
    ด.ญ.ชญาน์นันท์    สรรค์ศิริกุล
1/14  
6
    ด.ญ.สุพัตรา    มาทอง
1/14  
7
    ด.ญ.อัญชลีพร    บุญสม
1/12  
8
    ด.ญ.ปาลิดา    ขันคำ
1/11  
9
    ด.ช.เหมวิชญ์    ชัยวิรัตน์
1/11  
10
    ด.ช.ชนกันต์    มหาวงษ์
1/11  
11
    ด.ช.ปฏิภาณ    มูชัย
1/9  
12
    ด.ญ.วรกมล    พันธุ์ศิริ
1/10  
13
    ด.ช.หริศ    ศรีคาน
1/10  
14
    ด.ญ.จิรัชญา    วันนา
1/10  
15
    ด.ช.ศักยวิชญ์    สวัสดิ์ปกรณ์
1/10  
16
    ด.ช.เตชิต    รัตนวรรณี
1/11  
17
    ด.ช.กัญจน์อมร    ศิลปเสริฐ
1/11  
18
    ด.ช.ชยากร    เสวกพันธ์
2/11  
19
    ด.ช.ธนกร    น้อยคำ
2/11  
20
    ด.ช.กิตติภณ    บัวเรือง
2/11  
21
    ด.ช.พชรดนัย    ถาวราคม
2/11  
22
    ด.ช.จิณณ์    ชิมิซึ
2/11  
23
    ด.ช.อจลวิชญ์    อุทัยศรี
2/11  
24
    ด.ช.วชิรวิชญ์    ชูวา
2/11  
25
    ด.ช.อานนท์    กว้างนอก
2/11  
26
    ด.ช.พิทวัส    ปัญญาโสภา
2/11  
27
    ด.ช.พงศกร    สุภาษิต
2/9  
28
    ด.ช.อัจฉริยะ    ธีระวาสน์
2/6  
29
    ด.ช.วุฒิพงษ์    ศรีสุวรรณ
2/6  
30
    ด.ช.ธนวรรธน์    ประทุมทอง
2/6  
31
    ด.ช.นพวัฒน์    ตระกูลจันทร์แดง
2/6  
32
    ด.ช.ไกรวิชญ์    วีรวิทย์ชัย
2/6  
33
    ด.ช.ธีรวัจน์    วงศ์ปกรณ์คม
2/6  
34
    ด.ช.เทวราช    จันวิลัย
2/6  
35
    ด.ช.ต่อตระกูล    คำภีระ
2/8  
36
    ด.ช.แทนคุณ    เหมืองหม้อ
3/12  
37
    ด.ช.แทนตะวัน    ขอดคำ
3/12  
38
    ด.ช.ปัณวรรธน์    ปันปิน
3/12  
39
    ด.ช.เสฏฐวุฒิ    ปานนาค
3/12  
40
    ด.ช.ศุภกร    โนผ่า
3/12  
41
    ด.ช.นภสินธุ์    ปั้นกำไร
3/12  
42
    ด.ช.กันต์รพี    ยาท้วม
3/10  
43
    ด.ช.กาลลิขิต    เภารัตน์
3/10  
44
    ด.ญ.ฌาลิตา    เที่ยงแท้
3/10  
45
    ด.ช.ปุณยวัจน์    ลี้สกุลรักษ์
3/10  
46
    ด.ญ.ณัฐธิชา    เสารี
3/10  
47
    ด.ช.ภูธิต    ไชยวงค์
3/10  
48
    ด.ญ.ประภาสิริ    บุญประดิษฐ์
3/10  
49
    ด.ญ.อุสิชา    พิพัฒน์เจริญวงศ์
3/10  
50
    ด.ช.พงษ์ชนก    บุญเป็ง
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน